Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Jednolity rynek europejski

Dodana: 15.10.2020 13:59

Podczas sesji plenarnej, która odbywała się w dniach 12-14 października, członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli opinię w sprawie raportu o barierach jednolitego rynku opracowaną przez Tadeusza Truskolaskiego – prezydenta Białegostoku, koordynatora EA w Komisji ECON.

Jednolity rynek odnosi się do Unii Europejskiej (UE) jako jednego terytorium bez granic wewnętrznych ani innych przeszkód regulacyjnych w swobodnym przepływie towarów i usług. Funkcjonujący dobrze jednolity rynek stymuluje konkurencję i wymianę handlową, poprawia wydajność produkcji, podnosi jakość i pomaga obniżyć ceny. Pobudza wzrost gospodarczy i ułatwia codzienne życie europejskich przedsiębiorstw i konsumentów. Jednolity rynek europejski dostarcza rocznie 14 bilionów euro produktu krajowego brutto (PKB), co zapewnia Europejczykom funkcjonowanie europejskiej gospodarki oraz wzrost gospodarczy.

– Jednolity rynek europejski jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej gwarantujących swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w całej UE – mówi Tadeusz Truskolaski, sprawozdawca ds. opinii na temat Barier Jednolitego Rynku Europejskiego.

Jak podkreślił Tadeusz Truskolaski, polityka dotycząca jednolitego rynku europejskiego odgrywa kluczową rolę w realizacji strategii zrównoważonego wzrostu i większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Utworzenie jednolitego rynku europejskiego stymuluje handel i zwiększa atrakcyjność Europy na inwestycje zagraniczne.

– Zgadzam się z Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO), że ukończenie europejskiego jednolitego rynku, a tym samym usunięcie barier, może wygenerować co najmniej 183 miliardy euro rocznie wartości dodanej dla państw członkowskich, co stanowi 1,2% PKB Unii Europejskiej. Doceniam również wysiłki Komisji Europejskiej (KE) zmierzające do zidentyfikowania barier dla jednolitego rynku europejskiego i zaznaczam, że jej komunikat z 10 marca 2020 roku przedstawia kluczowe problemy dotyczące przedsiębiorstw, które wymagają natychmiastowych rozwiązań – dodał sprawozdawca.

Prezydent Białegostoku w 2019 roku był sprawozdawcą opinii dotyczącej MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Zgodził się z Komisją Europejską, że różnice regulacyjne na rynku europejskim są szczególnie ważne dla MŚP, w tym przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, innowatorów i promotorów nowych modeli biznesowych. Tadeusz Truskolaski dodał, że szczególnie MŚP mają ograniczone możliwości administracyjne i ludzkie, aby móc poradzić sobie ze złożoną biurokracją. Główną barierą we współpracy transgranicznej na jednolitym rynku są czasochłonne formalności, których należy dopełnić w przypadku delegowania pracowników, nawet w przypadku regularnego ich delegowania do sąsiedniego kraju. Formalności te mogłyby w konsekwencji znacznie ograniczyć działalność transgraniczną, a tym samym znacznie utrudnić funkcjonowanie jednolitego rynku. W związku z tym Komitet wzywa Komisję do działania proaktywnego i wraz z prawodawcami UE uproszczenia istniejących procedur wydawania świadectw A1 w regionach przygranicznych.

– Z zaniepokojeniem zauważam, że aktualny kryzys związany z COVID-19 obciążył jednolity rynek powodując zakłócenia w swobodnym przepływie osób, towarów i usług, co ma poważny wpływ na MŚP i wpływa na życie wszystkich obywateli UE, zwłaszcza w regionach przygranicznych. Z zadowoleniem zatem przyjmuję elastyczność przewidzianą w zasadach pomocy państwa i zwracam uwagę, że należy wprowadzić środki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku w przypadku przyszłych kryzysów – podkreślił Tadeusz Truskolaski.

Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 350 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Prezydent Tadeusz Truskolaski w Komitecie Regionów reprezentuje Unię Metropolii Polskich, pracuje w Komisjach ECON (Koordynator Grupy EA) i COTER. Jest przewodniczącym Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych, członkiem Grupy Roboczej ds. Budżetu UE oraz Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów z Serbią.

opracowanie: Anna Kowalska

 

Tekst alternatywny do grafiki z cytatem wypowiedzi Tadeusza Truskolaskiego

rozmiar: 11,81 KB DOCX pobierz
Do góry