Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ekolejka na Słonimskiej

Dodana: 21.04.2021 10:50

Białostoczanie mogą już umawiać wizyty przez ekolejkę w następnych lokalizacjach Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Elektroniczny system rezerwacji został rozszerzony o pięć departamentów z ulicy Słonimskiej. Ekolejka umożliwia rezerwację wizyt na konkretny dzień i godzinę.

Dotychczas z systemu elektronicznej rezerwacji mieszkańcy mogli korzystać umawiając wizyty w urzędzie przy ulicy J.K. Branickiego 3/5. Obecnie został on poszerzony o kolejne departamenty: architektury, ochrony środowiska, skarbu, finansów miasta mieszczące się przy ulicy Słonimskiej 1 oraz geodezji – przy ul. Słonimskiej 2/2.

Jakie sprawy można umówić przez ekolejkę?

Departament Architektury:

Wydawanie:

 • pozwoleń na budowę
 • postanowień w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • zezwoleń na realizację inwestycji drogowych
 • zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne budynku mieszkalnego
 • zaświadczeń o samodzielności lokali
 • decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

Inne:

 • przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych i zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych
 • przenoszenie pozwoleń oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na nowego inwestora
 • rejestrowanie dzienników budów

Departament Ochrony Środowiska:

Wydawanie:

 • zaświadczenie w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu
 • kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Przyjmowanie:

 • zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
 • wniosków o wpis do rejestru zwierząt, wykreślenie z rejestru, zmiany danych w rejestrze
 • zmiany stanu wody na gruncie

Departament Skarbu:

 • zbywanie lokali i nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa
 • nabywanie oraz korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
 • oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w najem lub dzierżawę
 • naliczanie, aktualizacja i bonifikowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone oraz przejęte pod drogi na podstawie specustawy
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości przez zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń infrastruktury technicznej
 • odszkodowanie w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna, opłata adiacencka
 • służebności i czasowe zajęcia nieruchomości

Departament Finansów Miasta:

 • podatek od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych – naliczenie podatku
 • zaświadczenia w sprawach podatków i opłat lokalnych
 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych – zgłoszenie do opodatkowania

Departament Geodezji:

 • wypisy i wyrysy
 • mapa do celów opiniodawczych

Prosimy mieszkańców o punktualne przybywanie do urzędu, jednak nie wcześniej niż około 10-15 minut przed umówioną wizytą. Nieprzybycie na umówioną godzinę jest traktowane jako rezygnacja. 

Wizyty można rezerwować na stronie ekolejka.um.bialystok.pl oraz pod następującymi numerami telefonów lub adresami e-mail:

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry