• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dotacje dla mieszkańców

Miasto Białystok ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku. Dofinansowanie można będzie otrzymać na zmianę ogrzewania budynku, kolektory słoneczne oraz fotowoltaikę. 

– Zapraszamy mieszkańców Białegostoku do zapoznania się z warunkami, na jakich można otrzymać dotację, i skorzystania z tej możliwości – zachęca zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk.

Miasto Białystok dofinansuje:

 1. Trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:
 • podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
 • zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
 • zainstalowaniu ogrzewania olejowego,
 • zainstalowaniu pomp ciepła.
 1. Zainstalowanie kolektorów słonecznych.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji na te przedsięwzięcia są osoby fizyczne. Wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotacje będą przyznawane do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 10 tys. zł. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 8 maja do 23 czerwca 2023 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na zmianę ogrzewania i kolektory mogą składać deklaracje:

 • w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1, w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek 8.00-17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
 • elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Identyfikator ePUAP: UMwB. Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku 2023 na dotacje do zadań dotyczących ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w programie Ograniczania Niskiej Emisji, wynosi 200 tys. zł.

Miasto Białystok ogłasza także nabór wniosków o dotację celową na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Białegostoku. Wnioski można składać od 4 maja do 31 lipca 2023 r.

Kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 12 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

Przedmiotem dotacji mogą być zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji, a zakończenie wraz ze złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji, nie później niż do dnia 31 października 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

 • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają montować instalację fotowoltaiczną oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania – również pisemną zgodę współposiadaczy,
 • zamierzają montować instalację fotowoltaiczną na istniejącym, oddanym do użytkowania budynku mieszkalnym jednorodzinnym, budynku gospodarczym lub garażu wolnostojącym, których dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynki ogrzewane są z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z piątą klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. Dopuszcza się również montaż instalacji na gruncie przy zachowaniu wyżej wymienionych wymagań co do budynków posadowionych na nieruchomości,
 • nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem.

O dofinansowanie na fotowoltaikę mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie miasta Białystok, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku na nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne. Przedmiotowa nieruchomość nie może też być wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek innej działalności – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwa rolnego.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie dotacji oraz zobowiązanie się, że w okresie 5 lat od otrzymania dotacji, licząc od 1 stycznia 2024 r., nie nastąpi demontaż instalacji fotowoltaicznej.

Z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie danej nieruchomości można skorzystać raz w ciągu 10 lat.

Wniosek o przyznanie dotacji dostępny jest na stronie www.bip.bialystok.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Powinien zostać złożony w urzędzie w formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie, przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej (identyfikator ePUAP: UMwB, adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka).

Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania fotowoltaiki dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku, w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane, zostaną podpisane umowy
o przyznanie dotacji.

Opracowanie: Anna Kowalska

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

rozmiar: 14,65 KB DOCX pobierz

Wniosek o udzielenie dotacji celowej

rozmiar: 20,16 KB DOCX pobierz
Do góry