Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Bioróżnorodność Białegostoku

W jaki sposób wspomagać różnorodność biologiczną w Białymstoku, gdzie znajdują się najcenniejsze siedliska, gatunki roślin i zwierząt występujących na obszarze miasta? Aby poznać odpowiedzi na te pytania Miasto wspólnie z naukowcami realizuje projekt „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”. Eksperci na zlecenie Miasta opracowują badania i przedstawiają je w formie monografii.

Celem miejskiego projektu „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” jest zbadanie zasobów przyrodniczych obszaru miasta. To także ocena różnorodności gatunkowej, wskazanie miejsc najbardziej cennych przyrodniczo, określenie zagrożeń oraz poszukiwanie sposobów ochrony tej różnorodności. W ramach projektu powstaje już seria publikacji o bioróżnorodności Białegostoku.

– Chcemy poznać stan środowiska przyrodniczego Białegostoku, aby móc monitorować zmiany zachodzące w przyrodzie na terenie naszego miasta. Od wielu lat w Białymstoku prowadzimy działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Dlatego zakładamy łąki kwietne, pola słonecznikowe i rzepakowe, rezygnujemy z koszenia wybranych zieleńców, w ubiegłym roku założyliśmy miejską pasiekę na skwerze przy ul. Augustowskiej, trwa również montaż i zasiedlanie barci w Lesie Zwierzynieckim. Wszystkie te działania mają wspomóc przyrodę w naszym mieście – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Do współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku zostali zaproszeni specjaliści ze świata nauki, pracownicy białostockich uczelni – Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej. Projekt będzie realizowany do 2023 roku i będzie się składał z 14 tematycznych opracowań poświęconych różnym zagadnieniom przyrodniczym dotyczącym Białegostoku.

W ramach tej współpracy od 2019 roku powstały pierwsze trzy publikacje pn. „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”:

  • Część 1. „Różnorodność biologiczna miasta” Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński,
  • Część 2. „Szata roślinna Białegostoku” Dan Wołkowycki,
  • Część 3. „Motyle dzienne Białegostoku” Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska.

Część pierwsza przybliża czytelnikom pojęcie bioróżnorodności, opisuje różne jej rodzaje, pokazuje, jak można ją mierzyć i oceniać, a także opowiada o jej wartości przyrodniczej i ekonomicznej. W opracowaniu podjęto też próbę wyjaśnienia, dlaczego duża różnorodność biologiczna jest tak ważna i cenna dla jakości życia ludzi w miastach, ich zdrowia, a także jak wpływa na koszty funkcjonowania miasta.

Druga część – ”Szata roślinna Białegostoku” – dotyczy m.in. zróżnicowania roślinności i siedlisk przyrodniczych występujących w obrębie naszego miasta. Autor w sposób szczegółowy opisuje bogactwo gatunkowe roślin oraz siedliska, w których występują. Osobny rozdział poświęca historii badań szaty roślinnej na terenie Białegostoku wskazując rzadkie gatunki, które dawniej tu występowały.

Trzecia część dotyczy motyli dziennych Białegostoku. Dowiadujemy się o bogactwie gatunkowym tej grupy owadów oraz ich ciekawej biologii. Oprócz informacji ułatwiających identyfikację poszczególnych gatunków, autorzy starali się przybliżyć ich zwyczaje oraz związane z nimi ciekawostki.

Wszystkie opracowania mają bogatą szatę graficzną, zawierają wiele unikatowych fotografii i rycin stanowiąc cenny materiał do dalszych badań i analiz. Dzięki temu stają się niezwykle istotnym materiałem edukacyjnym. W następnych latach Miasto planuje wydać kolejne części poświęcone innym grupom m.in. ptakom, grzybom oraz płazom i gadom.

Książki zostaną przekazane do  bibliotek uczelni wyższych, bibliotek szkolnych, instytucji przyrodniczych. Część egzemplarzy zostanie rozdana zainteresowanym mieszkańcom Białegostoku. Chętni mogą wysłać e-maila z krótkim uzasadnieniem, dlaczego książki powinny do nich trafić, na adres Departamentu Gospodarki Komunalnej dgk@um.bialystok.pl

opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry