• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Program rewitalizacji zawiera działania w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Opracowany Program  zatwierdza Rada Miasta w drodze uchwały. Jedną z głównych zasad rewitalizacji jest partycypacja społeczna, ponieważ bez współudziału mieszkańców w realizację Programu proces rewitalizacji nie będzie w pełni zrealizowany.

Program rewitalizacji powinien zawierać m.in. takie elementy jak: szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych. Ramy prawne procesów rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.

Miasto Białystok przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024 - 2034 (GPRB 2034). W dniu 29 grudnia 2022 r. między Miastem Białystok a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów została zawarta umowa na Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 485 tj.).

Ze względu na złożoność procesów i działań jakie należy przeprowadzić na wykonanie zadania założono maksymalnie 18 miesięcy. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 zostało podzielone na 3 etapy:

1)      ETAP I – przeprowadzenie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem konsultacji;

2)      ETAP II – opracowanie projektu GPRB 2034 zgodnie z art. 15 Ustawy o rewitalizacji oraz zasadami IIT (Inne Instrumenty Terytorialne) oraz przeprowadzenie konsultacji;

3)      ETAP III – wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i uzyskanych opinii wraz z przygotowaniem projektu uchwały do przedstawienia GPRB 2034 Radzie Miasta Białystok.

 W dniu 9 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz departamentów i miejskich jednostek tutejszego Urzędu. Podczas spotkania dokonano m.in. wyboru metodologii podziału miasta na jednostki/obszary oraz omówiono zaproponowane przez Wykonawcę wskaźniki do przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Podczas prac w zakresie I etapu umowy przeprowadzono diagnozę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przedstawiono projekt uchwały delimitacyjnej.

W okresie od 23.05.2023 r. do 22.06.2023 r. trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Białegostoku. Poniżej znajduje się raport z przeprowadzonych konsultacji.

W dniu 07 października 2023 r. weszła w życie uchwała Nr LXXIV/1019/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 22 września 2023 r., poz. 4868.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały delimitacyjnej

rozmiar: 2.09 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały delimitacyjnej (do odczytu)

rozmiar: 2.89 MB DOCX pobierz

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku (skan)

rozmiar: 4.79 MB PDF pobierz

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

rozmiar: 5.56 MB PDF pobierz

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 (do odczytu)

rozmiar: 23.29 MB DOCX pobierz

Załącznik nr 1 GPR Białystok

rozmiar: 10.84 MB PDF pobierz

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

rewitalizacja@um.bialystok.pl
Do góry