• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Aktualizacja Programu rewitalizacji miasta Białegostoku

Logotypy Fundusze Europejskie, Ministerstwo Rozwoju, Wrota Podlasia, Unia Europejska

Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 jest realizowany w ramach projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku 7.12.2016 r. podpisało umowę na realizację projektu pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu: 71 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 63 900,00 zł

w tym z Funduszu Spójności: 54 315,00 zł

w tym z Budżetu Państwa: 9 585,00 zł

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023” niezbędnego do prowadzenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Planowane efekty będą wynikały z realizacji przedsięwzięć wpisanych do „Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”. Program rewitalizacji będzie wykorzystywany przy ubieganiu się o pozyskiwanie zewnętrznych środków, w tym RPOWP na lata 2014-2020 na finansowanie ww. przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania te w dłuższej perspektywie przyczynią się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarach rewitalizacji.

 

Uchwała Nr XLIX_750_18 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 18,89 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych

rozmiar: 1,92 MB PDF pobierz

Ankieta

rozmiar: 195,01 KB PDF pobierz

Plakat konsultacje społeczne

rozmiar: 713,22 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 318/18

rozmiar: 205,79 KB PDF pobierz

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

rozmiar: 432,62 KB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2018 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 3,03 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2019 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 6,16 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2020 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 (skan)

rozmiar: 24,4 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu za rok 2020 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 (do odczytu)

rozmiar: 1,89 MB DOCX pobierz

Raport z monitoringu za rok 2021 Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023 (do odczytu)

rozmiar: 1,7 MB PDF pobierz

Raport z ewaluacji Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023

rozmiar: 2,78 MB PDF pobierz

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

rewitalizacja@um.bialystok.pl
Do góry