• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Lasy

Definicje lasu w zależności od dziedziny nauki czy też ich twórców często znacznie różnią się między sobą, w polskim systemie norm prawnych jednak las będąc przedmiotem w całości mu poświęconej ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) jest definiowany w następujący sposób:

Lasem jest grunt:

  1. O zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
    • przeznaczony do produkcji leśnej lub
    • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
    • wpisany do rejestru zabytków
  2. Związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Lesistość Białegostoku na tle kraju

Wg danych GUS na koniec 2016 roku lesistość (procentowe pokrycie lasem danego obszaru w stosunku do jego całkowitej powierzchni) Polski wyniosła 29,5%. Lesistość województwa podlaskiego natomiast kształtuje się na poziomie nieco wyższym od krajowego (30,8%), co daje mu 7 miejsce wśród wszystkich 16 województw. Warto wspomnieć również, że najbardziej „leśnym” regionem naszego kraju jest województwo Lubuskie (49,3%), zaś najmniej - Łódzkie (21,4%).

Miasta natomiast przede wszystkim z uwagi na dużą gęstość zaludnienia i zabudowy charakteryzują się stosunkowo niskim pokryciem ich powierzchni lasami. Lasy w granicach administracyjnych miasta Białegostoku zajmują aktualnie areał ok. 1846 ha stanowiąc 18,01% jego całkowitej powierzchni co pod tym względem plasuje nasze miasto na jednym z wyższych miejsc wśród wszystkich większych miast Polski.

Lasy Białegostoku

Wśród lasów miejskich w Białymstoku zdecydowanie dominują lasy Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie jednostki Lasów Państwowych - Nadleśnictwa „Dojlidy” w Białymstoku stanowiąc 76,6 % wszystkich lasów na terenie miasta. Analogicznie lasy komunalne będące własnością Gminy Białystok stanowią jedynie 12,7 %, a lasy w rękach „prywatnych” (osób fizycznych i prawnych) – 10,7 %. Warto podkreślić, iż nadzór nad gospodarką leśną w lasach obu ostatnich kategorii (niestanowiących własności Skarbu Państwa) sprawuje Nadleśnictwo „Dojlidy” w Białymstoku na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku, a Nadleśniczym wspomnianego Nadleśnictwa „Dojlidy” zawartym zgodnie z przepisami ustawy o lasach. Nadzór ten polega na wykonywaniu określonych zadań z zakresu gospodarki leśnej powierzonych w drodze zawartego porozumienia.

Lasy w Białymstoku porastają przede wszystkim obrzeża miasta. Największymi zwartymi kompleksami są: „Las Solnicki” leżący w sąsiedztwie lotniska na południu miasta wielkości ok. 700 ha oraz „Las Pietrasze” wraz z „Lasem Wesołowskim” o powierzchni ok. 600 ha leżący na przeciwległych, północnych krańcach miasta. Kompleksy te są własnością Skarbu Państwa i zarządza nimi wyżej wspomniane Nadleśnictwo „Dojlidy”. Do lasów Skarbu Państwa należy jeszcze jeden mniejszy kompleks o charakterze podmokłym, położony na wschodnim krańcu miasta – „Las Bagno” (ok. 70 ha). Lasy komunalne są skupione głównie w dwóch kompleksach: lasy zlokalizowane w pobliżu centrum miasta w okolicach Parku Zwierzynieckiego wraz z rezerwatem przyrody „Las Zwierzyniecki” (ok. 70 ha) oraz lasy leżące w okolicach Stawów Dojlidzkich (ok. 40 ha) administrowane przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku. Pozostałe lasy gminne są skupione w niewielkich kompleksach, głównie na osiedlu Jaroszówka. Z większych kompleksów leśnych Białegostoku należy jeszcze wymienić „Las Bacieczkowski” o powierzchni ok. 30 ha leżący w zachodniej części miasta należący w przeważającej części do osób fizycznych. Pozostałe lasy, głównie „prywatne” są rozrzucone po całej powierzchni miasta w postaci niewielkich kompleksów, często o powierzchni poniżej 1 ha.

Lasy Białegostoku to w przeważającej części bory świeże (Bśw) i bory mieszane świeże (BMśw) z dominacją sosny zwyczajnej. Natomiast wiek większości drzewostanów mieści się w granicach 20-60 lat (II i III klasa wieku)

Dominującą funkcją całości lasów białostockich jest funkcja obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych, a gospodarka leśna jest oparta głównie na przeprowadzaniu niezbędnych zabiegów ochronnych oraz pielęgnacyjnych.

Do góry