• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Strategiczna mapa hałasu

"Strategiczna mapa hałasu miasta Białystok" została wykonana w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z 18.07.2002 r.), która nakłada na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej obowiązek sporządzania dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy map hałasu przy zastosowaniu wspólnych dla Państw Członkowskich metod oceny w celu ustalenia stopnia narażenia na hałas w środowisku.
Jest to już czwarta edycja mapowania (2009, 2012, 2017, 2022). W opracowanym dokumencie dokonano oceny stanu akustycznego środowiska w wyniku oddziaływania hałasu drogowego, kolejowego, przemysłowego oraz lotniczego.

Strategiczna Mapa Hałasu Miasta Białystok

rozmiar: 1.59 MB PDF pobierz

MAPA TERENÓW CHRONIONYCH

rozmiar: 29.87 MB PDF pobierz

DROGI_EMISJA_LDWN

rozmiar: 7.63 MB PDF pobierz

DROGI_EMISJA_LN

rozmiar: 7.12 MB PDF pobierz

PRZEMYSŁ_EMISJA_LDWN

rozmiar: 5.3 MB PDF pobierz

PRZEMYSŁ_EMISJA_LN

rozmiar: 5.09 MB PDF pobierz

SZYNOWY_EMISJA_LDWN

rozmiar: 5.53 MB PDF pobierz

SZYNOWY_EMISJA_LN

rozmiar: 5.41 MB PDF pobierz
Do góry