• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Mapa akustyczna

Mapa akustyczna miasta Białegostoku charakteryzuje klimat akustyczny miasta Białegostoku. Jest to już trzecia z kolei mapa akustyczna, która została wykonana w okresie od 8.08.2016 r. do 30.05.2017 r. i diagnozuje stan akustyczny aktualny na 2016 rok. Wyniki mapy akustycznej dostępne są w serwisie akustycznym na Portalu Mapowym Białegostoku.

Mapa gis akustyczna

Konieczność sporządzania mapy akustycznej wynika z art. art. 117 ust. 2 pkt 1 oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z 18.07.2002 r.), która nakłada na Państwa Członkowskie Unii Europejskiej obowiązek sporządzania dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy map hałasu przy zastosowaniu wspólnych dla Państw Członkowskich metod oceny w celu ustalenia stopnia narażenia na hałas w środowisku.

Opis mapy akustycznej

Do góry