Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących

W dniu 30 marca 2018 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowa o dofinansowanie projektu pt. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni w mieście Białystok poprzez odbudowę zdewastowanych i zanieczyszczonych dwóch stawów, budowę dwóch mniejszych stawów wraz z niezbędnymi obiektami hydrotechnicznymi, wykonanie nasadzeń zieleni oraz zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu - 1 671 083,02 PLN

Planowane dofinansowanie realizacji projektu – 1 415 607,70 PLN.

Okres realizacji: 2014 – 2018.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W związku z realizacją projektu „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących” informujemy o opracowaniu i udostępnieniu przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzia umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
Do góry