• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku

 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku została zawarta pomiędzy Miastem Białystok, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowa o dofinansowanie projektu Nr SL 2014 POIS.02.01.00-00-0009/20-00 pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Celem głównym projektu jest poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Białystok niedostosowany do zmieniających się warunków klimatycznych.

 

Na cel główny składają się następujące cele:

 1. Poprawa stopienia zbierania i gromadzenia wód opadowych mieście Białystok.
 2. Ograniczenie spływu powierzchniowego a tym samym niwelowanie zagrożenia zalaniem i podtopieniami ulic, placów i budynków.
 3. Uodpornienie miasta na zmiany klimatu polegające na powstawaniu i wydłużaniu się okresów suszy oraz powstawaniu intensywnych deszczy nawalnych.
 4. Poprawa stopienia retencji wodnej oraz magazynowania wody na okres suszy.
 5. Zwiększenie stopnia oszczędzania wody w obliczu słabych zasobów wodnych w Polsce.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację 6 zadań inwestycyjnych:

 1. Zadanie 1. Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie Podstrefy Białystok Suwalskiej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach w Białymstoku.
 2. Zadanie 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Nowakowskiego w Białymstoku.
 3. Zadanie 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zaułek Podlaski na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do budynku przy ul. Zaułek Podlaski 17 w Białymstoku.
 4. Zadanie 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1KD-Z na odcinku od istniejącej ul. Mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko” do działki nr ewid. 466/7 – obręb 19 w Białymstoku.
 5. Zadanie 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej w Białymstoku.
 6. Zadanie 6. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sławińskiego w Białymstoku.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15 223 316,31 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 12 376 679,93 zł. Okres realizacji projektu: 2019 - 2022.

Do góry