Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku

W dniu 27.06.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” w ramach Osi Priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

 

Całkowita wartość projektu: 161 658 471,87 PLN,

Wydatki kwalifikowane: 123 795 286,79 PLN,

Dofinansowanie (85%): 105 225 993,75 PLN,

 

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” ma na celu stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej, tak aby mieszkańcy zarówno Białegostoku jak i gmin ościennych rezygnowali z transportu indywidualnego na korzyść miejskiego transportu zbiorowego podczas odbywania podróży. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości i atrakcyjności transportu miejskiego.

Projekt polega na rozbudowie podstawowego układu drogowego miasta po którym porusza się komunikacja miejska. Przebudowie będzie towarzyszyła realizacja działań służących uprzywilejowaniu autobusów w ruchu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Elewatorską z miejscowością Porosły (w granicach miasta); budowę wlotu drogi z Hryniewicz do
ul. K. Ciołkowskiego; budowę ul. Gminnej; przebudowę ul. Produkcyjnej; przebudowę ul. Klepackiej wraz z budową tunelu; przebudowę ul. K. Pułaskiego (od przejazdu kolejowego do granicy miasta); przebudowę ul. A. Mickiewicza. Działań infrastrukturalnym będzie towarzyszył zakup niskoemisyjnego taboru oraz budowlowa infrastruktury na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, zakup biletomatów stacjonarnych i w autobusach, wymiana systemu karty miejskiej, utworzenie P&R na
ul. Kawaleryjskiej, wprowadzenie nowoczesnego systemu kontroli biletowej i windykacji oraz modernizacja systemu poboru opłat. W projekcie poniesione zostaną również koszty związane z opracowaniem studium wykonalności, nadzorem inwestorskim i promocją projektu.

Termin realizacji projektu: 29.08.2016 – 31.12.2019

Głównym celem projektu będzie zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w mieście Białystok.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Upłynnienie ruchu transportu miejskiego oraz skrócenie czasu podróży w zatłoczonych obszarach miasta Białegostoku poprzez rozbudowę sieci buspasów,
 2. Stworzenie sieci połączeń pomiędzy Białymstokiem a dotychczas nieobsługiwanymi miejscowościami w gminach ościennych,
 3. Objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych,
 4. Zwiększenie stopnia wykorzystania transportu publicznego w codziennych podróżach mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących,
 5. Integracja funkcjonujących na danym obszarze form transportu, w tym transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową),
 6. Stworzenie warunków do pozostawienia samochodu oraz przesiadki na komunikację miejską w południowej części Białegostoku,
 7. Rozwój systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zwiększającej komfort podróży,
 8. Zwiększenie dostępności biletów komunikacji miejskiej poprzez system biletomatów stacjonarnych i mobilnych,
 9. Ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego,
 10. Lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 11. Zwiększenie nowoczesności systemu karty miejskiej,
 12. Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli biletów i windykacji,
 13. Zwiększenie skuteczności poboru opłat.

Beneficjentem projektu będzie miasto Białystok, lecz z jego rezultatów korzystać będą wszyscy użytkownicy dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, jak i turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Białegostoku. Projekt przyczyni się do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy/szkoły, tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego w gminach sąsiadujących co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia ich mieszkańców oraz zmniejszy zanieczyszczenie powietrza na terenie gmin BOF.

Do góry