Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

W dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” w ramach Osi Priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Zgodnie z podpisanym w dniu 31.03.2020 r. aneksem nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu:

wartość projektu ogółem: 310 931 899,30 PLN

wydatki kwalifikowane: 297 467 575,40 PLN

dofinansowanie (85,00%): 252 847 439,09 PLN

Termin realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: II kw. 2018 r. - IV kw. 2020 r.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę DK8 na wlocie do Białegostoku z kierunku Warszawy. Objęte projektem fragmenty DK 8, DW 676 oraz DW 669 stanowią jedyne połączenie komunikacyjne województwa podlaskiego z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski, a ponadto stanowią element obwodnicy miejskiej wyprowadzającej ruch zarówno do obwodnicy śródmiejskiej jak i do dróg tranzytowych w kierunku Warszawy, Ełku, Augustowa, Bobrownik, Lublina.

Zakres projektu podzielono na dwa zadania:

Zadanie 1. Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 676 – ul. Jana Pawła II wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 38 w ciągu ul. Gen. F. Kleeberga.

Zakres rzeczowy:

 1. jezdnie główne, dublery, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie
 2. obiekty inżynierskie:
 •  estakada w ciągu DK 8 (Porosły),
 •  wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676,
 •  estakada w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską,
 •  wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok – Bartoszyce,
 •  wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok – Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

W dniu 09.08.2018 r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – konsorcjum firm: PORR S.A. – lider konsorcjum, UNIBEP S.A. – partner konsorcjum, Value Engineering Sp. z o.o. – partner konsorcjum na wykonanie zadania pn. „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8” na kwotę 239 411 823,48 PLN brutto, w tym wartość robót budowlanych to 230 131 473,48 PLN brutto. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie wielobranżowych robót budowlanych w terminie do dnia 09.08.2020 r. (zgodnie z aneksem nr 10 do umowy). Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 18.10.2018 r.

Zaawansowanie robót na koniec lipca 2020 r. wyniosło ponad 78 %. Wykonano prace dotyczące przygotowania terenu pod inwestycję (wycinka i zabezpieczenie drzew, zdjęcie warstwy humusu) oraz wykonano objazd dla DK8. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe, roboty mostowe na obiektach inżynierskich, a także prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolizji energetycznych i teletechnicznych, a także przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Zadanie 2. Budowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II – ul. Narodowych Sił Zbrojnych.

Zakres rzeczowy:

 • jezdnie główne, dublery, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie,
 • jednopoziomowe skrzyżowanie z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną.

W dniu 27.06.2018 r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – UNIBEP S.A. Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną na kwotę 52 350 245,29 PLN brutto. Dnia 02.07.2018 r. przekazano plac budowy. Odbiór końcowy inwestycji odbył się w grudniu 2019 r.

Na miejscu realizacji projektu ustawiono tablice informujące o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych.

W wyniku realizacji Projektu powstaną następujące produkty:

 • długość przebudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T - 1,79 km;
 • długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 2,8 km.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania układu transportowego Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu celów pośrednich projektu, do których należą:

 • poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej Białegostoku,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych,
 • poprawa jakości i standardu infrastruktury drogowej,
 • ograniczenie hałasu i wibracji związanych z transportem,
 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w postaci pyłów i emisji spalin,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców miasta.

Bezpośrednimi beneficjentami Projektu będą:

 • mieszkańcy Białegostoku oraz jego obszaru funkcjonalnego, dojeżdżający do pracy, w celach handlowych lub korzystający z opieki zdrowotnej czy urzędów administracji państwowej zlokalizowanej na terenie miasta Białegostoku;
 • potencjalni oraz obecni inwestorzy oraz ich kontrahenci korzystający z infrastruktury przemysłowej zlokalizowanej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • wszyscy użytkownicy drogi ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów tranzytowych przejeżdżający przez teren województwa;
 • turyści odwiedzający region.

 

Do góry