• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

W dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF oraz ujętego w Strategii ZIT.

Całkowita wartość Projektu wynosi 159 335 612,90 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 148 418 921,35 PLN

Wartość współfinansowania UE wynosi 90 382 473,62 PLN

Okres realizacji Projektu: III kwartał 2016 r. – II kwartał 2020

 

Projekt jest realizowany przez Miasto Białystok (Lider) w partnerstwie z:

 1. Gminą Choroszcz,
 2. Gminą Czarna Białostocka,
 3. Gminą Dobrzyniewo Duże,
 4. Gminą Juchnowiec Kościelny,
 5. Miastem i Gminą Łapy,
 6. Gminą Supraśl,
 7. Gminą Wasilków,
 8. Gminą Zabłudów

W celu realizacji Projektu, w dniu 29 kwietnia 2016 r. zostało zawiązane Porozumienie w sprawie realizacji projektu przez Gminy: Białystok – Lider projektu i partnerów: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków i Zabłudów.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

MIASTO BIAŁYSTOK

 1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego.
 2. Budowa dróg rowerowych w Białymstoku:
  - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego w Białymstoku,
  - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w Białystok,
  - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności w Białymstoku,
  - budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga w Białymstoku,
  - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio w Białymstoku,
  - budowa ścieżek w centrum miasta Białystok,
  - budowa drogi rowerowej do Olmont w Białymstoku,
  - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. W. Witosa i Marczukowskiej w Białymstoku,
  - budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wasilkowskiej i Wł. Wysockiego w Białymstoku,
  - budowa kładki pieszo-rowerowej i ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Gen. N. Sulika w Białymstoku,
  - budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II w Białymstoku.
 3. Utworzenie miejsc dla rowerów Bike &Ride w Białymstoku.
 4. Opracowanie studium wykonalności.
 5. Promocja projektu - Białystok.

 GMINA CHOROSZCZ

 1. Budowa drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową nr 1535 B.
 2. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elewatorską z miejscowością Porosły.
 3. Budowa drogi Choroszcz – Jeroniki – Łyski.
 4. Przebudowa ulic w Choroszczy:
  - ul. Adama Mickiewicza – na odcinku 730 m od Rynku 11-go Listopada w kierunku DK S8,
  - ul. Henryka Sienkiewicza – na odcinku 760 m od Placu Brodowicza do skrzyżowania z ul. Branickiego i ul. Ogrodową,
  - ul. Jana Klemensa Branickiego – na odcinku 390 m od Rynku 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodową,
  - ul. Dominikańskiej – na odcinku 370 m od Rynku 11-go listopada do skrzyżowania z ul. Piaskową i ul. Zastawie I.
 5. Budowa drogi rowerowej przy drodze nr 106251B na odcinku Choroszcz – Sienkiewicze.
 6. Miejsca dla rowerów Bike&Ride – Choroszcz.
 7. Promocja projektu – Choroszcz.

 GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA

 1. Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w gminie Czarna Białostocka, przebieg dróg: droga powiatowa ul. Fabryczna (odnogi w ul. Sienkiewicza, ul. Torowej, ul. Kościelnej, Świerkowej, Marszałkowskiej i Młynowej w Czarnej Białostockiej) – zalew w Czarnej Białostockiej, Czarna Wieś Kościelna, w tym miejsca dla rowerów Bike &Ride.
 2. Promocja projektu - Czarna Białostocka.

 GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE

 1. Przebudowa drogi powiatowej Fasty – Dobrzyniewo Fabryczne.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B – przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ul. Kościelna.
 3. Miejsca dla rowerów Bike &Ride – Dobrzyniewo Duże.
 4. Promocja projektu – Dobrzyniewo Duże.

 GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

 1. Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej, w tym miejsca dla rowerów Bike &Ride.
 2. Budowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową.
 3. Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B.
 4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie.
 5. Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białystok – Wólka, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride.
 6. Promocja projektu - Juchnowiec Kościelny.

 MIASTO I GMINA ŁAPY

 1. Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 681 z ul. Sikorskiego do Łap (Osse) – ul. Sokołowska – Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Somachy – Płonka Matyski – Płonka Kościelna do drogi wojewódzkiej Nr 681, w tym miejsca dla rowerów Bike &Ride oraz wykup gruntów.
 2. Promocja projektu - Łapy.

 GMINA SUPRAŚL

 1. Budowa drogi w Henrykowie, w tym miejsca dla rowerów Bike &Ride oraz nadzór inwestorski.
 2. Promocja projektu - Supraśl

GMINA WASILKÓW

 1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride.
 2. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków, w tym miejsca dla rowerów Bike &Ride.
 3. Promocja projektu – Wasilków.

 GMINA ZABŁUDÓW

 1. Budowa przedłużenia ul. Gminnej w granicach gminy Zabłudów, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride.
 2. Promocja projektu – Zabłudów.

 GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU:

 1. Liczba planowanych do zakupu jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 12 szt.
 2. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 140 szt., w tym: Białystok – 51 szt., Choroszcz – 23 szt., Czarna Białostocka – 6 szt., Dobrzyniewo Duże – 10 szt., Juchnowiec Kościelny – 19 szt., Łapy – 4 szt., Supraśl – 6 szt., Wasilków – 15 szt., Zabłudów – 6 szt.
 3. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 720 osób.
 4. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 48,27 km, w tym: Białystok – 14,72 km, Choroszcz – 3,84 km, Czarna Białostocka – 8,5 km, Dobrzyniewo Duże – 1,26 km, Juchnowiec Kościelny – 12,84 km, Łapy – 2,1 km, Wasilków – 4,18 km, Zabłudów – 0,83 km.
 5. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – Białystok - 1 szt.
 6. Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej – 21,23 km, w tym: Choroszcz – 7,61 km, Dobrzyniewo Duże – 4,09 km, Juchnowiec Kościelny – 3,61 km, Supraśl – 2,09 km, Wasilków – 2,02 km, Zabłudów – 1,81 km.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry