Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku

W dniu 23 listopada 2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0012/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr WND-RPPD.05.04.02-20-0012/17 pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

Całkowita wartość projektu: 8.728.663,77 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 8.052.994,94 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 6 845 045,69 PLN

Termin realizacji projektu: 28.03.2017r. – 31.12.2019r.

Główny celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2) pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Obok zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego tzw. niska emisja powoduje, że na obszarze Miasta Białystok występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza wymagane prawem krajowym i unijnym.

Realizacja projektu zakłada działania związane z ochrona jakości powietrza, z ograniczaniem tzw. niskiej emisji na terenie miasta poprzez zaprojektowanie i montaż:

  • instalacji kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych,
  • kotłów gazowych wytwarzających energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Planowane przedsięwzięcie w zakresie instalacji kotłów gazowych przewiduje modernizację 225 kotłowni wyposażonych w niskowydajne i nieekologiczne kotły węglowe poprzez montaż kotłów gazowych i likwidację ze starego źródła ciepła. Przewiduje się montaż dwóch rodzajów kotłów:

  • dwufunkcyjne (do mocy 35 kW) z wbudowanym podgrzewaczem przepływowym do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
  • jednofunkcyjne ( o mocy 49-60 kW) z oddzielna instalacją zasilającą do c.w.u.

Planowane przedsięwzięcie w zakresie montażu 225 kolektorów słonecznych służyć będzie produkcji energii cieplnej do podgrzewania c.w.u. z odnawialnego źródła energii na potrzeby własne mieszkańców, którego efektem będzie obniżenie kosztów związanych z opłatami za paliwa, oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów. Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych o odpowiednio dobranych parametrach odpowiadającym zapotrzebowaniu (60-80% średniorocznego zapotrzebowania) na c.w.u. wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itp.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wynosi 2 644,21 MgCO2.

Beneficjentem ostatecznym w projekcie, będą mieszkańcy Białegostoku – właściciele budynków jednorodzinnych położonych na terenie miasta Białegostoku.

Do góry