• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

W dniu 22 grudnia 2017 r. została podpisana umowa nr POPW.02.01.00-20-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW.02.01.00-20-0003/17 „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Zgodnie z podpisanym w dniu 12.07.2021 r. aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu: 194 756 076,39 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 180 409 857,38 PLN

Dofinansowanie UE (74,89%): 135 102 251,30 PLN

Termin realizacji projektu: III kw. 2016 - III kw. 2023 r.

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP na przedłużeniu ul. Św. Rocha wraz z korektą układu drogowego skrzyżowania ulic: Kolejowa – Zwycięstwa,
 • budowę centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS,
 • budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum przesiadkowego (przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Św. Rocha do ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Kard. St. Wyszyńskiego i Bohaterów Monte Cassino oraz przebudowa ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą M. Kopernika i ul. Młynową),
 • ponadnormatywne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup zeroemisyjnego taboru, wraz z infrastrukturą do ładowania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w mieście Białystok i na obszarze BOF.

W ramach projektu zostanie zapewniona integracja infrastrukturalna wszystkich form transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji białostockiej poprzez powiązanie wykorzystania autobusowej komunikacji miejskiej i rowerowej z istniejącą komunikacją regionalną - autobusową i kolejową.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Upłynnienie ruchu oraz skrócenie czasu podróży komunikacją miejską w centrum miasta Białegostoku, poprzez dalszą rozbudowę buspasów,
 2. Integracja transportu publicznego z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową,
 3. Wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności,
 4. Poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zgodnością ruchową poprzez budowę infrastruktury i dodatkowych udogodnień (zakup beaconów) na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej,
 5. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących,
 6. Ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego,
 7. Zastąpienie przestarzałego taboru nowymi, niskoemisyjnymi autobusami,
 8. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu i zwiększenie jego atrakcyjności m.in. dla potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców.

Beneficjentem projektu będzie Miasto Białystok, lecz z jego rezultatów korzystać będą wszyscy użytkownicy dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, jak i turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Białegostoku. Projekt przyczyni się do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy/szkoły, tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego w gminach sąsiadujących co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia ich mieszkańców oraz zmniejszy zanieczyszczenie powietrza na terenie gmin BOF.

Zadanie 1. Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP

Zakres rzeczowy:

 • budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP,
 • przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Zwycięstwa wraz z rozwiązaniem ruchu rowerowego.

W dniu 17.11.2020 r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 41 082 000,00 PLN brutto. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie wielobranżowych robót budowlanych.

Zaawansowanie rzeczowe zadania na koniec sierpnia 2022 wynosi ok. 56%.

Widok z góry na segment S15 łączący pochylnie od strony centrum przesiadkowego

Widok z góry na segment S15 łączący pochylnie od strony centrum przesiadkowego i od strony ul. Św. Rocha z tunelem głównym

Przygotowanie do betonowania ściany prawej segmentu S2

Przygotowanie do betonowania ściany prawej segmentu S2

Przygotowanie do betonowania segmentu S5

Przygotowanie do betonowania ramy segmentu S5

Wykonanie pochylni S1, S2

Wykonanie pochylni S1, S2

Zabetonowanie płyty dolnej segmentu S4

Zabetonowanie płyty dolnej segmentu S4

Montaż studni deszczowych

Montaż studni deszczowych

Zadanie 2. Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego

Zakres rzeczowy:

 • budowa Centrum Przesiadkowego - po południowej stronie torów kolejowych,
 • budowa miejsc postojowych dla autobusów, zatok autobusowych oraz wiat przystankowych (zadaszeń),
 • przebudowa ulicy Św. Rocha od ul. Bohaterów Monte Cassino do torów kolejowych wraz z wydzieleniem miejsc postojowych typu „Kiss&Ride”,
 • budowa ścieżek rowerowych i chodników.

W dniu 16.12.2021 r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz na kwotę 16 403 280,00 PLN brutto. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie wielobranżowych robót budowlanych.

Zaawansowanie rzeczowe zadania – trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

Zadanie 3. Budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum przesiadkowego

Zakres rzeczowy:

 • przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Św. Rocha wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bohaterów Monte Cassino,
 • przebudowa ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą M. Kopernika i ul. Młynową,
 • budowa buspasa dwustronnego,
 • budowa ścieżki rowerowej i chodników,
 • przebudowa nawierzchni jezdni.

W dniu 22.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego z Konsorcjum Firm: BK TRAS ROBOTY DROGOWE Borsukiewicz Sp. jawna – Lider, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MELIOREX Sp. z o.o. – Partner na kwotę 65 129 815,31 PLN brutto. W kwietniu 2022 r. przekazano plac budowy.

Zaawansowanie rzeczowe zadania na koniec sierpnia 2022 wynosi ponad 14 %.

Demontaż magistrali

Demontaż magistrali

Demontaż magistrali

Demontaż magistrali

Demontaż magistrali

Demontaż magistrali

Ul. Bohaterów Monte Cassino

Ul. Bohaterów Monte Cassino

Ul. Młynowa

Ul. Młynowa

Ul. Bohaterów Monte Cassino

Ul. Bohaterów Monte Cassino

Ul. Łomżyńska

 Ul. Łomżyńska

Zadanie 4. Ponadstandardowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (Beacony)

W ramach zadania cały tabor autobusowy (255-260 autobusów) zostanie wyposażony w beacony. Obecnie w każdym zamontowany jest jeden biletomat z jednym beaconem.
W celu zapewnienia dobrej jakości sygnału w autobusie planowany jest zakup dodatkowych beaconów do autobusów przegubowych (130 sztuk).

Do współpracy z beaconami zostanie wprowadzona aplikacja mobilna dla osób niewidomych i niedowidzących, automatycznie wyzwalająca zapowiedzi głosowe dot. odjazdów z danego przystanku za pomocą głośnika w telefonie. Aplikacja zainstalowana na smartfonie osoby niewidomej lub niedowidzącej znajdującej się na przystanku, w momencie zbliżania się pojazdów na przystanek wywoła automatycznie na telefonie głosową informację o najbliższych nadjeżdżających autobusach (nr linii, kierunek jazdy, a w przypadku dwóch lub większej liczby pojazdów jednocześnie podjeżdżających na peron także ich kolejność przyjazdu). Działanie aplikacji będzie oparte w pierwszej kolejności na lokalizacji przystanku ustalonej na podstawie pozycji GPS ustalonej przez smartfon. Beacon jest to nadajnik sygnału małej mocy w technologii Bluetooth, który może być programowany. Sygnał przekazywany do odbiornika może zawierać dowolną informację. W tym przypadku numer przystanku przetworzony przez dedykowaną aplikację mobilną pozwala na emisję odpowiednich komunikatów dla podróżnych. Beacon planowany jest do wykorzystania również w przypadku systemu biletowego.

Zaawansowanie rzeczowe zadania – w październiku 2022 r. planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zakup 53 szt. beaconów oraz podpisanie umowy z Wykonawcą.

We wrześniu planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na zakup 77 szt. beaconów w ramach projektu. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na listopad 2022 r.

Zadanie 5. Stacje transformatorowe (wraz z ewentualną infrastrukturą na zajezdniach): budowa 3 stacji transformatorowych na terenie zajezdni operatorów komunikacji miejskiej w Białymstoku (spółki komunikacyjne: KPKM, KPK i KZK)

Budowa trzech stacji transformatorowych na terenie 3 zajezdni operatorów komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Zaawansowanie rzeczowe zadania – w październiku 2022 r. planowane jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z Wykonawcą.

Zadanie 6. Zakup taboru i stacji wolnego ładowania: zakup 20 szt. autobusów elektrycznych oraz 20 stacji wolnego ładowania instalowanych na zajezdniach operatorów

30 września 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą firmą Firma Busnex Poland Sp. z o.o. Autobusy wyprodukuje firma Yutong Bus Co. Pojazdy będą ładowane za pomocą złącza przewodowego (plug-in), wyposażone w dedykowane urządzenia i systemy oraz niezbędne oprogramowanie. Podpisana umowa obejmuje również dostawę, montaż oraz uruchomienie 20 stacji ładowania zajezdniowego i 3 stacji ładowania warsztatowego (ładowarek), umożliwiających ładowanie baterii w autobusach elektrycznych wraz z wyposażeniem warsztatowym, sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym m.in. nadzór nad zużyciem energii stacji ładowania i autobusów. Montaż oraz uruchomienie odbędzie się w trzech lokalizacjach – zajezdniach spółek komunikacyjnych.

Do góry