Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

W dniu 22 grudnia 2017 r. została podpisana umowa nr POPW.02.01.00-20-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW.02.01.00-20-0003/17 „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Całkowita wartość projektu: 183 008 630,30 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 170 530 293,74 PLN

Dofinansowanie UE (79,22%): 135 102 251,30 PLN

Termin realizacji projektu: I kw. 2017- IV kw. 2021 r.

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowa centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS,
 • budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum przesiadkowego (przebudowa ul. Św. Rocha dł. 450m, przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino dł. 700m, budowa „Nowej Łomżyńskiej” dł. 400m, przebudowa ul. Mikołaja Kopernika dł. 400m, przebudowa ul. Łomżyńskiej dł. 370 m, budowa ul. Młynowej dł. 450 m),
 • ponadnormatywne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup 20 szt. niskoemisyjnego taboru.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w mieście Białystok i na obszarze BOF.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Upłynnienie ruchu oraz skrócenie czasu podróży komunikacją miejską w centrum miasta Białegostoku, poprzez dalszą rozbudowę buspasów,
 2. Integracja transportu publicznego z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową,
 3. Wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności,
 4. Poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zgodnością ruchową poprzez budowę infrastruktury i dodatkowych udogodnień (zakup beaconów) na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej,
 5. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących,
 6. Ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego,
 7. Zastąpienie przestarzałego taboru nowymi, niskoemisyjnymi autobusami,
 8. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu i zwiększenie jego atrakcyjności m.in. dla potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców.

Beneficjentem projektu będzie Miasto Białystok, lecz z jego rezultatów korzystać będą wszyscy użytkownicy dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, jak i turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Białegostoku. Projekt przyczyni się do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy/szkoły, tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego w gminach sąsiadujących co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia ich mieszkańców oraz zmniejszy zanieczyszczenie powietrza na terenie gmin BOF.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry