• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

W dniu 22 grudnia 2017 r. została podpisana umowa nr POPW.02.01.00-20-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW.02.01.00-20-0003/17 „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Zgodnie z podpisanym w dniu 12.07.2021 r. aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu: 194 756 076,39 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 180 409 857,38 PLN

Dofinansowanie UE (74,89%): 135 102 251,30 PLN

Termin realizacji projektu: III kw. 2016 - III kw. 2023 r.

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP na przedłużeniu ul. Św. Rocha wraz z korektą układu drogowego skrzyżowania ulic: Kolejowa – Zwycięstwa,
 • budowę centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS,
 • budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum przesiadkowego (przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Św. Rocha do ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Kard. St. Wyszyńskiego i Bohaterów Monte Cassino oraz przebudowa ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą M. Kopernika i ul. Młynową),
 • ponadnormatywne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup zeroemisyjnego taboru, wraz z infrastrukturą do ładowania.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w mieście Białystok i na obszarze BOF.

W ramach projektu zostanie zapewniona integracja infrastrukturalna wszystkich form transportu funkcjonujących na terenie aglomeracji białostockiej poprzez powiązanie wykorzystania autobusowej komunikacji miejskiej i rowerowej z istniejącą komunikacją regionalną - autobusową i kolejową.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Upłynnienie ruchu oraz skrócenie czasu podróży komunikacją miejską w centrum miasta Białegostoku, poprzez dalszą rozbudowę buspasów,
 2. Integracja transportu publicznego z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową,
 3. Wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności,
 4. Poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zgodnością ruchową poprzez budowę infrastruktury i dodatkowych udogodnień (zakup beaconów) na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej,
 5. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących,
 6. Ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego,
 7. Zastąpienie przestarzałego taboru nowymi, niskoemisyjnymi autobusami,
 8. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu i zwiększenie jego atrakcyjności m.in. dla potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców.

Beneficjentem projektu będzie Miasto Białystok, lecz z jego rezultatów korzystać będą wszyscy użytkownicy dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, jak i turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Białegostoku. Projekt przyczyni się do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy/szkoły, tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego w gminach sąsiadujących co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia ich mieszkańców oraz zmniejszy zanieczyszczenie powietrza na terenie gmin BOF.

Zadanie 1. Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP.

Zakres rzeczowy:

 • budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP,
 • przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Zwycięstwa wraz z rozwiązaniem ruchu rowerowego.

W dniu 17.11.2020 r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 41 082 000,00 PLN brutto. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie wielobranżowych robót budowlanych.

Zaawansowanie rzeczowe zadania na koniec marca 2022 wynosi 21%.

Widok z góry

Widok z góry

Wyjście z peronu do głównego tunelu

Wejście z peronu do głównego tunelu

Widok z kładki

Widok z kładki

Izolacja arkuszowa na płycie górnej przejścia

Izolacja arkuszowa na płycie górnej przejścia pieszo-rowerowego

Zadanie 2. Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego.

Zakres rzeczowy:

 • budowa Centrum Przesiadkowego - po południowej stronie torów kolejowych,
 • budowa miejsc postojowych dla autobusów, zatok autobusowych oraz wiat przystankowych (zadaszeń),
 • przebudowa ulicy Św. Rocha od ul. Bohaterów Monte Cassino do torów kolejowych wraz z wydzieleniem miejsc postojowych typu „Kiss&Ride”,
 • budowa ścieżek rowerowych i chodników.

W dniu 16.12.2021 r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz na kwotę 16 403 280,00 PLN brutto. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie wielobranżowych robót budowlanych.

Zaawansowanie rzeczowe zadania – aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.

Zadanie 3. Budowa/przebudowa układu drogowego wokół centrum przesiadkowego.

Zakres rzeczowy:

 • przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino od ul. Św. Rocha wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Bohaterów Monte Cassino,
 • przebudowa ul. Łomżyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą M. Kopernika i ul. Młynową,
 • budowa buspasa dwustronnego,
 • budowa ścieżki rowerowej i chodników,
 • przebudowa nawierzchni jezdni.

W dniu 22.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego z Konsorcjum Firm: BK TRAS ROBOTY DROGOWE Borsukiewicz Sp. jawna – Lider, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MELIOREX Sp. z o.o. – Partner na kwotę 65 129 815,31 PLN brutto. W kwietniu planowane jest rozpoczęcie robót.

Zadanie 4. Ponadstandardowe rozwiązania dla osób niepełnosprawnych (Beacony)

W ramach zadania cały tabor autobusowy (255-260 autobusów) zostanie wyposażony w beacony. Obecnie w każdym zamontowany jest jeden biletomat z jednym beaconem.
W celu zapewnienia dobrej jakości sygnału w autobusie planowany jest zakup dodatkowych beaconów do autobusów przegubowych (130 sztuk).

Do współpracy z beaconami zostanie wprowadzona aplikacja mobilna dla osób niewidomych i niedowidzących, automatycznie wyzwalająca zapowiedzi głosowe dot. odjazdów z danego przystanku za pomocą głośnika w telefonie. Aplikacja zainstalowana na smartfonie osoby niewidomej lub niedowidzącej znajdującej się na przystanku, w momencie zbliżania się pojazdów na przystanek wywoła automatycznie na telefonie głosową informację o najbliższych nadjeżdżających autobusach (nr linii, kierunek jazdy, a w przypadku dwóch lub większej liczby pojazdów jednocześnie podjeżdżających na peron także ich kolejność przyjazdu). Działanie aplikacji będzie oparte w pierwszej kolejności na lokalizacji przystanku ustalonej na podstawie pozycji GPS ustalonej przez smartfon. Beacon jest to nadajnik sygnału małej mocy w technologii Bluetooth, który może być programowany. Sygnał przekazywany do odbiornika może zawierać dowolną informację. W tym przypadku numer przystanku przetworzony przez dedykowaną aplikację mobilną pozwala na emisję odpowiednich komunikatów dla podróżnych. Beacon planowany jest do wykorzystania również w przypadku systemu biletowego.

Zaawansowanie rzeczowe zadania – w kwietniu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.

Zadanie 5. Stacje transformatorowe (wraz z ewentualną infrastrukturą na zajezdniach): budowa 3 stacji transformatorowych na terenie zajezdni operatorów komunikacji miejskiej w Białymstoku (spółki komunikacyjne: KPKM, KPK i KZK).

Budowa trzech stacji transformatorowych na terenie 3 zajezdni operatorów komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Zaawansowanie rzeczowe zadania – w kwietniu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego budowę stacji.

Zadanie 6. Zakup taboru i stacji wolnego ładowania: zakup 20 szt. autobusów elektrycznych oraz 20 stacji wolnego ładowania instalowanych na zajezdniach operatorów.

W ramach zadania planowany jest zakup 20 szt. taboru zeroemisyjnego. Planowany do zakupu tabor będzie składał się z 20 sztuk autobusów 12-metrowych. W ramach dostawy taboru nastąpi zakup 20 stacji wolnego ładowania, instalowanych na zajezdniach operatorów.

Zaawansowanie rzeczowe zadania – w kwietniu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup autobusów i stacji wolnego ładowania.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry