Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!

W dniu 28 września 2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr WND-RPPD.08.02.02-20-0003/17 pn.: „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu: 6 308 037,68 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 6 236 202,98 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 5 300 772,43 PLN

Termin realizacji projektu: II kw. 2017 r. - III kw. 2019 r.

Projekt zakłada przebudowę z rozbudową istniejącego obiektu dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12 w Białymstoku, wraz z adaptacją niewykorzystanej infrastruktury na potrzeby placówki (pomieszczenia w przyziemiu) i z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa z rozbudową istniejącego obiektu budowlanego i dydaktycznego wraz z infrastrukturą techniczną będzie polegała na dostosowaniu budynku do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, systemów bezpieczeństwa jakości żywności i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sal dydaktycznych obsługi konsumenta (wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa łazienek w parterze budynku). Przebudowane zostaną również fragmenty istniejących zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej oraz zostanie wyremontowana nawierzchnia przy budynku, ze wskazaniem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne i specjalistyczne wyposażenie z branży gastronomicznej.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie gastronomii na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dostosowanie
go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Dostosowanie budynku CKP nr 3 do obecnej liczby uczniów.
  2. Zastosowanie w salach CKP nr 3 rozwiązań techno-dydaktycznych pozwalających
    na prowadzenie zajęć praktycznych, warsztatów i specjalizacji na poziomie oczekiwanym zarówno przez uczniów i pracodawców.
  3. Przebudowana i zmodernizowana baza lokalowa placówki umożliwi nauczycielom zawodu prowadzenie zajęć wg współcześnie obowiązujących wysokich standardów oraz pomoże w realizacji podstawy programowej.
  4. Zmodernizowana infrastruktura uskuteczni działania promocyjne, mające na celu przyciągnięcie i zachęcenie potencjalnych uczniów do rozpoczęcia edukacji w ZSG
    w Białymstoku.
  5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodów tj.: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz, cukiernik. Dodatkowo, dzięki pracom remontowym oraz zakupie nowoczesnego wyposażenia, zostanie rozszerzona oferta edukacyjna Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia.

Do góry