Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Karta do głosowania dla mieszkańców Białegostoku na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020

ABY TWÓJ GŁOS BYŁ WAŻNY:

 • wypełnij i oddaj tylko jedną kartę do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej,
 • wpisz prawdziwe dane osoby głosującej,
 • podpisz kartę,
 • dołącz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w głosowaniu (dotyczy osób małoletnich), zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr VII/111/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego,
 • wybierz maksymalnie 2 projekty spośród wszystkich zakwalifikowanych do głosowania (możesz wybrać projekty z dowolnej kategorii),
 • potwierdź głosowanie poprzez „kliknięcie” w link, który otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail.

Opis projektów zakwalifikowanych do głosowania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2020 rok, na podstawie uchwały Nr VII/111/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 marca 2019 r. poz. 1484).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest wymogiem uczestniczenia w głosowaniu. Nie podanie wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością karty do głosowania.
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Do góry