• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Projekt "Nasze Osiedle"

5 i 17 czerwca br. na osiedlu Bema i Starosielce odbyły się pikniki w ramach projektu „Nasze Osiedle”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie wśród mieszkańców współdziałania ze służbami i instytucjami miejskimi na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.


zobacz fotorelacje


Biuro Zarządzania Kryzysowego wraz z Komendą Wojewódzką i Miejską Policji w Białymstoku rozpoczęło realizację projektu „Nasze Osiedle”. Niniejszy projekt realizowany jest w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” oraz programu „Uwaga zagrożenie” prowadzonego przez KWP i KMP w Białymstoku.

Z terenu miasta Białegostoku osiedla Bema i Starosielce zostały wytypowane do przeprowadzenia pilotażu powyższego projektu.

Celem głównym projektu jest promowanie strategii współdziałania służb i instytucji ze społeczeństwem na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

Cele pośrednie:

 • upowszechnianie informacji o sposobach zapobiegania przestępczości oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia
 • zaangażowanie mieszkańców osiedli do wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa
 • podejmowanie działań zapobiegawczych i interwencyjnych w oparciu o konsultacje z lokalną społecznością

Opis problemu:

Na terenie województwa podlaskiego znajduje się 36 miast, z których największym jest Białystok (294 685 mieszkańców) . Z uwagi na wielkość i zaludnienie miasta, skala zagrożeń występujących na terenie Podlasia, jest tu największa.

Z badań poczucia bezpieczeństwa, prowadzonych w 2009 r. m.in. na terenie Białegostoku wynika, że największym problemem dla mieszkańców miasta są:

 • napady i rozboje (37,5%);
 • zaczepiania przez grupy agresywnej młodzieży (31,1%),
 • agresja ze strony osób pijanych lub narkomanów (29,5%),
 • bójki i pobicia (25,6%) oraz
 • niszczenie mienia przez wandali (25,5%). 

Z w/w badań wynika także, iż 21,7% mieszkańców miasta nie czuje się bezpiecznie, spacerując po swojej okolicy po zmroku.

Powyższe jest zbieżne z wynikami badań społecznych, dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa i pracy Policji, które były przeprowadzone w 2009 r. przez KWP w Białymstoku na terenie powiatu białostockiego . Wynika z nich, że na terenie miast powiatu białostockiego 23,7% mieszkańców ocenia swoje miejsce zamieszkania (dzielnica, osiedle) jako niebezpieczne i niespokojne. Wpływ na taki pogląd ma w znacznej mierze niedostateczna liczba patroli Policji i Straży Miejskiej (62,2% wskazań). Zjawiskami najbardziej uciążliwymi:

 • chuligaństwo i wandalizm (56,6%),
 • zakłócanie ciszy nocnej (49,4%),
 • alkoholizm (41,1%),
 • brawurowa jazda samochodami i motocyklami (37,2%)
 • przemoc wśród nieletnich (27,7%).

Jednocześnie osoby poddane badaniu wskazały, że wpływ na poczucie, że miejsce zamieszkania jest bezpieczne i spokojne, ma nieznajomość przypadków popełniania przestępstw lub wykroczeń w miejscu zamieszkania (63,6%), odpowiednia liczba patroli Policji i Straży Miejskiej (23,6%) oraz wspólne działania Policji, społeczeństwa i samorządów w ramach znanych programów prewencyjnych (10,1%).

Wg mieszkańców miast powiatu białostockiego, wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania ma:

 • pełniejsza współpraca Policji i społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości (54,1%),
 • instalacja lepszego oświetlenia ulic i parkingów oraz klatek schodowych (44,6%),
 • zwiększenie liczby zajęć pozaszkolnych dla dzieci a przy współpracy z samorządem - tworzenie miejsc spotkań młodzieży (41,0%),
 • instalacja progów zwalniających na drogach osiedlowych (17,6%) oraz
 • kampanie informacyjne z udziałem dzielnicowych, dot. zagrożeń i możliwych zabezpieczeń (14,8%).

Ponad połowa osób ankietowanych (57,6%) ma pozytywny stosunek do współpracy Policji ze społeczeństwem w zakresie tworzenia społecznych inicjatyw w ramach sąsiedzkich programów przeciwdziałania przestępczości, przy czym 35,5% spośród nich brałoby udział w takich inicjatywach. Znaczna część mieszkańców (27,7%) nie ma zdania na temat takich inicjatyw, gdyż nic o nich nie wie.

Przedmiotowe badania dotyczą Białegostoku oraz miast powiatu białostockiego. Z uwagi na fakt, iż nie istnieją badania szczegółowe dotyczące poszczególnych osiedli powyżej przytoczone badania są punktem wyjścia projektu.

Celem głównym projektu jest promowanie strategii współdziałania służb i instytucji ze społeczeństwem na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

Dla zwiększenia skuteczności działań ich realizacja ma przebiegać na konkretnych – wybranych osiedlach. Działania prowadzone w mikrośrodowisku społecznym pozwolą na zapewnienie nie tylko szerszego grona odbiorców, ale przede wszystkim na diagnozę lokalnych problemów i tym samym możliwość zapewnienia adekwatnych działań zapobiegawczych oraz zaangażowanie mieszkańców do działań na rzecz bezpieczeństwa.

Do przeprowadzenia pilotażu projektu wytypowano dwa osiedla - Bema i Starosielce według kryterium zagrożenia przestępczością (liczba zdarzeń interwencyjnych Policji).

Założenia projektu

 1. Rodzaj działań
  Projekt będzie realizowany pilotażowo na terenie 2 wybranych w/w osiedli Białegostoku 
  poprzez:
  1. działania diagnozujące
   • ankietowanie członków lokalnej społeczności pod kątem występujących problemów (w tym m.in. zbadanie poziomu poczucia bezpieczeństwa młodzieży)
   • zebranie opinii, uwag i wniosków lokalnej społeczności dotyczących osiedla przez przedstawicieli wybranych służb i instytucji – w ramach punktów informacyjnych
   • stworzenie map zagrożeń osiedli – na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców
   • analiza rozwiązań architektonicznych na osiedlu Starosielce pod kątem bezpieczeństwa
  2. działania informacyjne
   • opracowanie i kolportaż materiałów informacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności (profilaktyka patologii społecznych, prewencja zagrożeń)
   • spotkania ze społecznością lokalną (tematyka – w oparciu o działania diagnozujące)
   • akcja promocji noszenia elementów odblaskowych pod hasłem „Nasze osiedle … dobrze widoczne” (kolportaż elementów odblaskowych w wybranym terminie wśród przechodniów – działania w plenerze z udziałem wolontariuszy)
   • promowanie sposobów zabezpieczenia mienia (m.in. znakowanie mienia)
   • uruchomienie witryny internetowej dotyczącej projektu
   • cykliczne publikacje dotyczące projektu w środkach masowego przekazu
  3.  działania zapobiegawcze i interwencyjne podejmowane przez służby i instytucje w oparciu o wyniki działań diagnozujących
  4. działania alternatywne
   • osiedlowe pikniki integracyjne, w ramach których zaplanowano m.in.:
   • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (w formie wystawienniczej osiedlowych oraz miejskich placówek kulturalno-oświatowych, sportowych i pomocowych, a także scenicznej – jako prezentacja umiejętności i zainteresowań).
   • prezentację sprzętu służb mundurowych, ćwiczenie zasad udzielania pomocy przedmedycznej, bezpiecznych zachowań w kontakcie ze zwierzętami itp.
   • zabawy integracyjne, konkursy.
 2.  Adresaci:
  • mieszkańcy osiedli
  • właściciele firm znajdujących się na terenie osiedli
  • przedstawiciele instytucji znajdujących się na terenie osiedli
  • personel placówek kulturalno-oświatowych i pomocowych znajdujących się na terenie osiedli

Cele działań:

 1. główny: promowanie strategii współdziałania służb i instytucji ze społeczeństwem na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
 2. pośrednie:
  • upowszechnianie informacji o sposobach zapobiegania przestępczości oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia
  • zaangażowanie mieszkańców osiedli do wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa
  • podejmowanie działań zapobiegawczych i interwencyjnych w oparciu o konsultacje z lokalną społecznością

Realizatorzy

Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Zarządzania Kryzysowego)

 • zapewnienie środków finansowych na realizację projektu
 • organizacja działań projektowych
 • upowszechnienie projektu w mediach
 • monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość

Komendy: Wojewódzka i Miejska Policji w Białymstoku

 • bieżąca analiza zagrożeń na terenie osiedli Bema i Starosielce
 • podejmowanie działań prewencyjnych i interwencyjnych w oparciu o działania diagnozujące
 • udział w organizacji działań projektowych
 • upowszechnianie projektu w środkach masowego przekazu
 • monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość

Partnerzy/realizatorzy działań – zakres udziału.

Założeniem projektu jest wyłonienie na każdym z osiedli jednej instytucji, która mogłaby pełnić funkcję swego rodzaju lidera. Powinna to być organizacja, która dobrze zna (lub może poznać) swoje osiedle i tym samym może pomóc w ukierunkowaniu działań oraz w dotarciu do odpowiednich osób czy instytucji, które mogłyby te działania wesprzeć lub w nich uczestniczyć.

Założeniem projektu jest integracja społeczności osiedlowych, jednak w działaniach projektowych nie może zabraknąć instytucji funkcjonujących na terenie miasta.

Formalne partnerstwo/udział w realizacji działań będzie się odbywać na zasadach określonych przez koordynatorów programu z tymi instytucjami (porozumienia ustne lub pisemne).

W pilotażowej edycji projektu nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA (działającym na osiedlu Starosielce) oraz ze Szkołą Podstawową nr 34 (osiedle Bema) – liderzy.

Akces udziału w projekcie wyrazili również:

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej w zakresie opracowania analizy intensywności użytkowania poszczególnych miejsc na osiedlu Starosielce, występujących rozwiązań oraz oceny istniejących rozwiązań i wskazanie propozycji ich ulepszeń.

V Liceum Ogólnokształcące w zakresie zbadania poziomu poczucia bezpieczeństwa młodzieży na terenie wybranych osiedli (opracowanie narzędzi badawczych, przesłanie narzędzi do szkół, zebranie i analizę danych, przygotowanie raportu)

ABC_ruchu_drogowego

rozmiar: 939,97 KB PDF pobierz

Bezpieczeństwo_osób_starszych

rozmiar: 815,37 KB PDF pobierz

Cyberprzemoc

rozmiar: 1,08 MB PDF pobierz

Ochrona_mienia

rozmiar: 573,25 KB PDF pobierz

Przeciwdziałanie_alkoholizmowi

rozmiar: 586,88 KB PDF pobierz

Przeciwdziałanie_narkomanii

rozmiar: 589,39 KB PDF pobierz

Ważne adresy

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. Gen Bema 4
15-369 Białystok
Tel. 85 745 59 97
997
112 (z telefonu komórkowego)

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11
15-399 Białystok

Straż Miejska w Białymstoku

Razem Bezpieczniej - Rządowy Program

Do góry