Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Szczegółowa mapa pokrycia miasta planami i projektami planów na tle podziału ewidencyjnego oraz wykazy tabelaryczne

Mapa pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Plany obowiązujące zaznaczono kolorem żółtym, a plany w opracowaniu zielonym szrafem. Na dole strony znajduje się szczegółowa mapa pokrycia planami do pobrania w formacie JPG i PDF a także szczegółowe rejestry tabelaryczne podjętych uchwał intencyjnych (projektów planów) i planów obowiązujących.

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku przechowywane są w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) każdy ma prawo do wglądu do studium i planów zagospodarowania oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek (druk do pobrania) w Departamencie Urbanistyki przy ul. dr I. Białówny 11 lub w UM przy ul. Słonimskiej 1, określając geodezyjny nr działki i jej położenie, ewentualnie załączając mapę z zaznaczoną nieruchomością.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.

Opłaty należy wnosić na konto UM - Departament Finansów Miasta, Białystok, ul. Słonimska 1, nr konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

Ewidencja planów.pdf

rozmiar: 283,77 KB PDF pobierz

pokrycie_planami.jpg

rozmiar: 23,16 MB JPG pobierz

pokrycie_planami.pdf

rozmiar: 9,77 MB PDF pobierz

Uchwały intencyjne.pdf

rozmiar: 162,16 KB PDF pobierz
Do góry