Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Tereny inwestycyjne

Logo BPNT, Wschodzący Białystok i SSSE

INTERAKTYWNA MAPA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

 

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się: w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obręb 21- Dojlidy, (ulice: Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca) oraz w Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie lotniska Krywlany, obręb 22- Krywlany (przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego).

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

 

INFORMACJE O PRZETARGACH

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok oraz pełne informacje podlinkowane są pod odpowiednimi nieruchomościami poniżej.

Miasto Białystok ogłosiło przetargi pisemne ograniczone na zbycie terenów inwestycyjnych objętych Podstrefą Białystok SSSE:

  1. działka o nr 788/23, obręb 21 - Dojlidy, o powierzchni 1,3498 ha, położona w Białymstoku przy ul. Św. Proroka Eliasza,
  2. działka o nr 788/24, obręb 21 - Dojlidy, o powierzchni 1,3006 ha, położona w Białymstoku przy ul. Św. Proroka Eliasza,
  3. działka o nr 788/18, obręb 21 - Dojlidy, o powierzchni 2,0282 ha, położona w Białymstoku w rejonie ulic: F. Karpińskiego i J. Kuronia,
  4. działka o nr 785/5, obręb 21 - Dojlidy, o powierzchni 2,6937 ha, położona w Białymstoku przy ul. Św. Proroka Eliasza.

PROCEDURA ZAKUPU TERENU INWESTYCYJNEGO

1. Procedura zakupu działek mających formę przetargu ustnego nieograniczonego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dokumentów zawartych w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabywa ww. teren inwestycyjny.

2.Procedura zakupu działek w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie do Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie ustalonym w ogłoszeniu:

  • zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą.
  • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz regulaminem pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
  • wpłacenie wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70%, ocena innowacyjności - maksymalnie 30%.

Działka o nr 1/37 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,09 MB PDF pobierz

Działka o nr 1/39 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,09 MB PDF pobierz

Działka o nr 1/43 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,23 MB PDF pobierz

Działka o nr 1/44 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,24 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/10 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/4 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,12 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/5 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/9 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 788/18 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 788/23 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,02 MB PDF pobierz

Działka o nr 788/24 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,05 MB PDF pobierz

Informator Statystyczny 2019

rozmiar: 12,77 MB PDF pobierz

Mapa terenów inwestycyjnych SSSE Podstrefy Białystok

rozmiar: 2,3 MB JPG pobierz
Do góry