Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Dlaczego Białystok?

Białystok jest największym miastem północno-wschodniej Polski i stolicą województwa podlaskiego. Leży na strategicznym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu transgranicznym, tworzącym „most” łączący rynki wschodnie i zachodnie. Przebiega tu również droga krajowa nr 19, która w przyszłości ma połączyć północ z południem Europy międzynarodową trasą Via Carpatia.

W Białymstoku mieszka około 300 tys. osób. Około 49% mieszkańców ma mniej niż 40 lat, co świadczy o tym, że Białystok jest młodym miastem. Z punktu widzenia potencjalnych inwestorów oraz obecnych przedsiębiorców istotny jest fakt, że ponad 60% populacji to osoby w wieku produkcyjnym, przy czym stopa bezrobocia wynosi 7%. W 2017 r. Białystok osiągnął dodatni przyrost naturalny – 3,4%. Był to drugi co do wielkości wynik wśród miast wojewódzkich. Należy podkreślić, że w porównaniu z rokiem 2014 wartość ta dla Białegostoku wzrosła dwukrotnie.

Dostęp do wykwalifikowanej kadry zapewnia 13 uczelni wyższych, na których obecnie kształci się 26 286 studentów, w tym około 1 200 studentów zagranicznych. Wśród najczęściej wybieranych kierunków są: lekarski, ekonomia, zarządzanie, budownictwo i informatyka. W roku akademickim 2016/2017 na rynek pracy wkroczyło 8 359 absolwentów.

W Białymstoku zarejestrowanych jest ponad 35 400 podmiotów gospodarczych, spośród których 96% stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 osób. Kolejna grupę stanowią małe podmioty – 3%, gdzie liczba pracowników nie przekracza 50. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Białymstoku w 2017 r. wyniosło 3 729,74 zł.

Miasto Białystok posiada obecnie w swojej ofercie około 50 ha uzbrojonych terenów, które zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową. Tereny Podstrefy Białystok SSSE zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta, w tzw. „Dzielnicy Nauki i Przemysłu”. W bliskim sąsiedztwie znajdują się Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz największe funkcjonujące w mieście uczelnie publiczne.

Miasto Białystok stawia na tworzenie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości poprzez rozbudowę zaplecza naukowo-badawczego, a przede wszystkim podejmowania szeregu działań ukierunkowanych na przygotowanie i dostępność wykwalifikowanych kadr funkcjonującym i przyszłym inwestorom. Stan i poziom infrastruktury technicznej, efektywny system komunikacyjny, bogata oferta kulturalna i sportowa – stanowią o wysokiej jakości życia w Białymstoku.

Przedsiębiorcy na każdym etapie inwestycji mogą liczyć na szerokie wsparcie Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Profesjonalny zespół pomaga m.in. w przygotowywaniu indywidualnych ofert zawierających informacje i dane, w wyborze terenu inwestycyjnego, powierzchni biurowej bądź magazynowej, a także w organizacji wizyt studyjnych inwestorów w Białymstoku oraz zapewnieniu indywidualnej obsługi w realizacji kluczowych inwestycji.

Do góry