• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Biuro Obsługi Inwestorów

Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.:85 869 6119, 85 869 6028
fax: 85 869 6211
dsr@um.bialystok.pl


Departament Skarbu

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6278
fax: 85 869 6220
dsk@um.bialystok.pl


Biuro Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel./fax: 87 565 2217, 87 565 2449
ssse@ssse.com.pl
http://www.ssse.com.pl/

Tereny Podstrefy

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające okolice ulic Kuronia oraz Mickiewicza

ul. Kuronia oraz ul. Mickiewicza

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające okolice ulicy Myśliwskiej

ul. Myśliwska

Informacje o przetargach

Informacje o sprzedaży nieruchomości gminnych w Podstrefie Białystok są zamieszczane na stronach:

 • Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.bialystok.pl (zakładka - Przetargi na nieruchomości),
 • Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej www.ssse.com.pl (zakładka - Zaproszenie do przetargu lub rokowań).

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Białystok – informacje ogólne

Przeznaczenie w mpzp

Infrastruktura techniczna i drogowa

Inwestując w Podstrefie Białystok zyskujesz

Dzielnica Nauki i PrzemysłuPodstrefa Białystok – informacje ogólne

Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) została utworzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzeniem z dnia 20 października 2015 r. Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, rozszerzając m.in. Podstrefę Białystok o kolejne tereny inwestycyjne.

Podstrefa Białystok SSSE obejmuje tereny o łącznej powierzchni 94,2779 ha.

 

 

Przeznaczenie w mpzp

Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego tereny te przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Infrastruktura techniczna i drogowa

 • Tereny inwestycyjne (obręb 21-Dojllidy)

Tereny inwestycyjne położone w obrębie 21 - Dojlidy, uzbrojone zostały w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu realizowanego przez Miasto Białystok pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”. Oba projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 • Tereny inwestycyjne (obręb 22-Krywlany)

Tereny inwestycyjne położone w obrębie Krywlany są w trakcie uzbrajania w niezbędną infrastrukturę drogową i techniczną. W 2017 r. została zakończona realizacja ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego). Dodatkowo planuje się budowę przedłużenia ul. Wiewiórczej na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. A. Mickiewicza oraz dróg wewnątrz terenu inwestycyjnego wraz z kompleksową budową lub przebudową infrastruktury technicznej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej i linii energetycznej,
 • budowę ulic, chodników, dróg rowerowych.

Planowany całkowity termin realizacji inwestycji – I kwartał 2019 rok.

Dokumentacja projektowa realizowanej drogi.

Inwestując w Podstrefie Białystok zyskujesz

 

 

Kto może inwestować w strefie

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorca, który nabył tereny inwestycyjne może wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.ssse.com.pl.

 

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSSE i nabycia nieruchomości

Warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2041 z późn. zm.) oraz przyjęty przez Zarząd SSSE S.A. Regulamin przetargów i rokowań.

W myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku ubiegania się przedsiębiorcy
o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

Katalog przedsięwzięć, którym nie zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy zostały ściśle określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 465 z poźn. zm.).

Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie nie jest uzależnione od wielkości firmy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują większy poziom pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje o obowiązujących ulgach dostępne są w zakładce ulgi i preferencje.

Dzielnica Nauki i Przemysłu

Akty prawne

 1. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm.).
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 465 z późn. zm.).
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z 2017 r., poz. 284 z późn. zm.).
 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1853).
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2041 z późn. zm.).
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia. (Dz. U. z 2009 r., Nr 112, poz. 932).
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2009 r., Nr 158, poz. 1251).
 8. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.
 9. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2018 r., poz. 362 t.j.).
 10. USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 tekst jednolity).
 11. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53 poz. 312 z późn. zm. ).
 12. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
 13. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 tekst jednolity).
 14. UCHWAŁA Nr XIV/198/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r., poz. 3905 z dnia 2 grudnia 2015 r.).
Do góry