• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej pomnika "Inki"

Dodana: 01.08.2016 12:15

Kategorie: Kultura Urbanistyka

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka” – sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK, zlokalizowanego na terenie parku Planty w Białymstoku

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony jako otwarty, jednoetapowy, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają „Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie”, a Zamawiający dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w regulaminie konkursu.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej przedstawiającej koncepcję projektową pomnika Danuty Siedzikówny ps. „Inka” – tj. rzeźby umieszczonej na postumencie stylistycznie skomponowanym z rzeźbą – wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w granicach opracowania konkursowego. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu obszarowego oraz zakresu rzeczowego opracowania pracy konkursowej zostały określone w regulaminie konkursu.
 3. Regulamin konkursu został udostępniony publicznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku – http://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/zamowienia-do-30-tys-euro.
 4. Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów rzeźbiarzy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty zbiorowe nieposiadające osobowości prawnej (np. zespoły projektowe złożone z osób fizycznych), które spełniają następujące warunki:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej,
  2. ubiegając się o udział w konkursie dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, tj.: przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem dyplomu ukończenia polskiej lub zagranicznej wyższej uczelni artystycznej, na kierunku w zakresie rzeźby, z uzyskanym co najmniej stopniem magistra lub równoważnym,
  3. w przypadku wygrania konkursu będą dysponować, osobami zdolnymi do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, w tym przynajmniej jedną osobą legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.
 1. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie”, zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 15:30.
 2. Nagrodami przewidywanymi do przyznania w konkursie są: I nagroda: 10.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej, II nagroda: 5.000 zł, dwa wyróżnienia w kwocie 2.500 zł każde.
 3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie przedmiotu konkursu są pracownicy Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Bogumił Sawicki – tel.: 85 869 6612, Sylwia Najfeld – tel.: 85 869 6619.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie BIP.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 746/16

rozmiar: 157.02 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 746/16

rozmiar: 50.5 KB DOC pobierz
Do góry