• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Zimowe oczyszczanie miasta

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak, śliskość zimowa oraz opady śniegu. Czynności te nie zwalniają kierujących pojazdami od odpowiedzialnego poruszania się po drogach w okresie zimy, poruszania się z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa. Rolą zarządów dróg jest łagodzenie skutków zimy, wynikające z ustawowego obowiązku wykonywania robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, natomiast niemożliwe jest ich wyeliminowanie.

Za nadzór nad realizacją zawartych umów i koordynację systemu zimowego utrzymania miasta odpowiada Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Aby łatwiej przetrwać ten trudny okres uruchomione są dla mieszkańców naszego miasta specjalne telefony, pod którymi dyżurują inspektorzy odpowiedzialni za koordynowanie akcją zimowego oczyszczania miasta. Telefony są czynne w dni powszednie w godzinach od 7.30-15.30 (w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00):
telefony stacjonarne: 85 869 6495 (Sektor I), 85 879 7209 (Sektor II), 85 879 73 34 (Sektor III i IV), 85 879 7208 (Sektor V i VI), 85 879 7210,
telefon komórkowy: 501 305 118 (tel. dyżurny), fax. 85 869 6529,
adres poczty internetowej: dsobocinski@um.bialystok.pl

Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku wszelkie informacje i skargi można kierować do dyżurnego Straży Miejskiej w Białymstoku pod numer alarmowy 986 lub 85 869 6800.

W sytuacjach szczególnie uciążliwych, zostaną uruchomione dyżury od godz. 15.30 do 22.00, podczas których urzędnicy będą dostępni pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:
telefon stacjonarny: 85 869 6495,
telefon komórkowy: 501 305 118.

Jeśli atak zimy będzie zagrażał bezpieczeństwu naszych mieszkańców i może powodować paraliż komunikacyjny miasta na polecenie Prezydenta Miasta zostanie uruchomiona specjalna procedura wynikająca z porozumienia o współdziałaniu podpisana przez Urząd Miejski, Policję, Straż Pożarną i Straż Miejską. W takiej sytuacji koordynatorem akcji zimowego utrzymania miasta będzie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. W tym czasie Departament Gospodarki Komunalnej uruchamia dyżury całodobowe, a także telefony:
telefony stacjonarne: 85 869 6495,
telefon komórkowy: 501 305 118.

W celu sprawnego prowadzenia akcji zimowego oczyszczania ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, śmietniczek, oraz zieleńców w pasach drogowych miasto zostało podzielone na 6 sektorów.

UWAGA - aby uzyskać szczegółowe informacje o danym sektorze, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na mapie

Firmy odpowiedzialne za zimowe oczyszczanie miasta:
Za zimowe oczyszczanie w sezonie (16.11.2017 r. - 15.04.2018 r.) ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców oraz opróżnianie śmietniczek w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku odpowiedzialne są następujące firmy:

 • Sektor I, III, VI – PHU Zarzecki Sp. z o.o., ul. Porzeczkowa 19/54, 15-815 Białystok, kom. 519 338 635, 85 662 3790.
 • Sektor II, IV, V – GARDEN-COM Sp. z o.o., ul. Warszawska 55/31, 15-062 Białystok, kom. 519 334 710, 85 662 3790.

Standardy utrzymania ulic na terenie miasta Białegostoku:

I standard utrzymania - jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. Podczas ciągłych opadów śniegu prace polegające na płużeniu i cyklicznym posypywaniu środkami chemicznymi należy prowadzić na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Tu środki chemiczne należy wspomagać piaskiem i kruszywem drobnoziarnistym od 1- 4mm. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin, a błoto pośniegowe do 4 godzin. Na jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu. Gołoledź, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 2 godzin, lodowicę w ciągu 3 godz., zaś śliskość pośniegową usunąć w ciągu 4 godz. od momentu wystąpienia.

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w I standardzie utrzymania.

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w I standardzie utrzymania.

II standard utrzymania - jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. Podczas ciągłych opadów śniegu prace polegające na płużeniu i cyklicznym posypywaniu środkami chemicznymi należy prowadzić na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Tu środki chemiczne należy wspomagać piaskiem i kruszywem drobnoziarnistym od 1- 4mm. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe do 6 godzin. Na jezdni dopuszcza się występowanie zajeżdżonej warstwy śniegu podczas opadów grubości nieutrudniającej ruchu. Gołoledź, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 2,5 godziny, lodowicę usunąć w ciągu 3,5 godz., śliskość pośniegową w ciągu 4 godz. od momentu wystąpienia.

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w II standardzie utrzymania.

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w II standardzie utrzymania

III standard utrzymania - jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana. Podczas ciągłych opadów śniegu prace polegające na płużeniu i cyklicznym posypywaniu środkami chemicznymi należy prowadzić na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Tu środki chemiczne należy wspomagać piaskiem i kruszywem drobnoziarnistym od 1- 4mm. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 6 godzin, a błoto pośniegowe do 8 godzin. Na jezdni dopuszcza się występowanie zajeżdżonej warstwy śniegu podczas opadów grubości nieutrudniającej ruchu, po opadach może występować cienka warstwa nie utrudniająca ruchu. Gołoledź, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu 3 godzin, lodowicę usunąć w ciągu 4 godz., śliskość pośniegową w ciągu 5 godz. od momentu wystąpienia.

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w III standardzie utrzymania.

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w III standardzie utrzymania

IV standard utrzymania – odśnieżanie interwencyjne; jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone przy pomocy pługów z lemieszami z twardej gumy, w stopniu umożliwiającym przejezdność (bez tzw. ocierania podwoziem pojazdu osobowego o śnieg), posypane materiałem uszorstniającym na całej szerokości w przypadku wystąpienia śliskości. Szczególnym uwzględnieniem należy objąć punkty newralgiczne takie jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy do skrzyżowań z drogami głównymi o znacznym nachyleniu podłużnym Tu należy stosować mieszaninę środków chemicznych z piaskiem i kruszywem drobnoziarnistym od 1-4mm. Na drodze może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu utrudniająca ruch, lecz umożliwiająca pełną przejezdność. Dopuszcza się także występowanie naboju śnieżnego. Prowadzenie robót na zlecenie po ustaniu opadów śniegu. Przy intensywnych opadach śniegu rozpoczęcie robót w trakcie opadów. Ulice w tym standardzie nie są w stałym utrzymaniu tak jak jest to w przypadku I, II, III standardu (odśnieżane są na dodatkowe jednorazowe zlecenie).

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w IV standardzie utrzymania.

Przykład dobrze utrzymanej jezdni w IV standardzie utrzymania

Podstawowe pojęcia i definicje:

Akcja Bierna – utrzymywanie w gotowości sprzętu i transportu potrzebnego do wykonywania prac objętych zakresem zimowego utrzymania, pełnienie dyżurów dyspozytorskich i patrolowanie dróg poprzez przeprowadzanie systematycznych objazdów związanych z zimowym utrzymaniem oraz zapobieganie i zwalczanie śliskości na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach, a także w okolicach przejść dla pieszych, incydentalnych interwencjach na ulicach objętych ryczałtem zlecanych przez Zamawiającego lub Straż Miejską na obszarze danego sektora, sprzątanie powypadkowe oraz z zalegających odpadów (poza piaskiem). W przypadku gdy temperatura całodobowa przez kolejne 3 doby jest dodatnia, wówczas będą zamiatane z piasku główne ulice wraz z opaskami przykrawężnikowymi, zatokami autobusowymi i parkingowymi.

Akcja Czynna – wykonywanie na ulicach ujętych w załącznikach do umów (ulice w I, II, III standardzie utrzymania), czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu oraz zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót w przypadku występowania opadów śniegu i po ich ustaniu. W akcji uczestniczą wszystkie piaskarko-solarki zadeklarowane w umowie. Podczas ciągłych opadów śniegu płużenie i posypywanie musi być ponawiane z częstotliwością utrudniającą tworzenie się śliskości pośniegowej.

Akcja Czynna Ciągła - wykonywanie na ulicach ujętych w załącznikach do umów (ulice w I, II, III standardzie utrzymania), czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu oraz zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót w przypadku występowania ciągłych intensywnych opadów śniegu trwających w ciągu doby powyżej 10 godz. oraz gdy ilość śniegu przekracza grubość 10 cm w ciągu doby. W akcji uczestniczą wszystkie piaskarko-solarki zadeklarowane w umowie. Podczas ciągłych opadów śniegu płużenie i posypywanie musi być ponawiane z częstotliwością utrudniającą tworzenie się śliskości pośniegowej.

Akcja interwencyjna - polegającą na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic objętych załącznikami do umowy (ulice w I, II, III standardzie utrzymania) w celu likwidacji śliskości. Akcja będzie ogłaszana w sytuacjach zagrożenia lub wystąpienia gołoledzi lub spadku temperatury poniżej 0 st. C przy mokrej jezdni.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstania:

Gołoledź - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

 • temperatura nawierzchni jest ujemna,
 • temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,
 • względna wilgotność powietrza jest większa od 85 %.

Lodowica - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 0°C.Im szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

Śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

Szron - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

Szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

Akty prawne dotyczące zagadnień zimowego utrzymania dróg:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 61)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art.4)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art.2, ust.1)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach rozdział 2 i 3
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (art. 19,ust. 1)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 40, ust. 1, pkt 2)
 • Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r. Wytyczne zimowego utrzymania dróg
 • Uchwała Nr XIV/199/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Pliki do pobrania

Sektor I

Wykaz ulic - tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania w I, II i III standardzie utrzymania

rozmiar: 87.5 KB DOC pobierz

Sektor II

Wykaz ulic - tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania w I, II i III standardzie utrzymania

rozmiar: 79 KB DOC pobierz

Sektor III

Wykaz ulic - tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania w I, II i III standardzie utrzymania

rozmiar: 75 KB DOC pobierz

Sektor IV

Wykaz ulic - tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania w I, II i III standardzie utrzymania

rozmiar: 71 KB DOC pobierz

Sektor V

Wykaz ulic - tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania w I, II i III standardzie utrzymania

rozmiar: 66 KB DOC pobierz

Sektor VI

Wykaz ulic - tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania w I, II i III standardzie utrzymania

rozmiar: 62.5 KB DOC pobierz
Do góry