• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Czym jest CWOP?

Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Anna Pawłowska.

Cele powołania Centrum:

 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne białostockich organizacji pozarządowych,
 • tworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi,
 • stworzenie miejsca pełniącego rolę centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora, w tym możliwych źródeł finansowania działań,
 • koordynacja działań dotyczących konsultowania działań Miasta, aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi,
 • koordynacja związana z przygotowaniem i realizacją Programu Współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
 • promocja pozytywnych postaw społecznych, w tym poprzez organizację konkursów „Społeczna Dusza” i Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych".

Adresaci działań Centrum:

 • stowarzyszenia,
 • stowarzyszenia zwykłe,
 • fundacje,
 • grupy inicjatywne zmierzające do zarejestrowania organizacji.

Co oferuje Centrum?

możliwość korzystania z pomieszczeń Centrum:

 • możliwość korzystania z sal szkoleniowych,
 • udostępnianie stanowiska pracy wyposażonego w podstawowy sprzęt biurowy,
 • udostępnienie adresu do korespondencji,
 • miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji,

doradztwo merytoryczne:

 • możliwość korzystania ze szkoleń realizowanych przez Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych lub partnerów,
 • indywidualne konsultacje z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, porady specjalistów z zakresu wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków I ofert na realizację zadań publicznych gminy, pracy metodą projektów, zakresie prawnych procedur zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia/fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych oraz obowiązków organizacji wobec organu nadzoru etc., pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych,
 • konsultacje z zakresu prawa administracyjnego prowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej działających w kole naukowym - Centrum Informacji Administracyjnej,
 • możliwość korzystania z księgozbioru spraw społecznych, w tym zawierającego informacje o III sektorze,
 • kontakt z Zespołem Konsultacyjnym Organizacji Pozarządowych działającym przy Prezydencie Miasta Białegostoku

promocję organizacji pozarządowych:

 • zamieszczenie bazy adresowej białostockich organizacji społecznych na portalu miejskim,
 • bezpłatne umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji pozarządowych na portalu miejskim www.bialystok.pl,
 • kontaktowanie mieszkańców Białegostoku z poszczególnymi organizacjami

Informacja dodatkowa:

zarówno cele, jak i oferta mogą ewoluować w zależności od potrzeb, a także możliwości organizacji i grup współpracujących z Centrum

Pliki do pobrania

Regulamin

rozmiar: 27 KB DOC pobierz

Biblioteczka

rozmiar: 153 KB XLS pobierz
Do góry