• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Posiedzenia Rady

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego obraduje na posiedzeniach, które:

  • odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • mogą być zwołane na wniosek Prezydenta lub na wniosek co najmniej 6 jej członków, wniosek jest wiążący dla Przewodniczącego,
  • zwołuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,
  • mogą odbywać się, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady,
  • są protokołowane, a protokoły zamieszczane na stronie internetowej Miasta Białystok po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

Opinie opracowywane przez Radę podejmowane są w formie konsensusu. W przypadku niemożności jego osiągnięcia odbywa się głosowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i obserwatorzy z głosem doradczym, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku zapraszani przez Prezydenta lub Przewodniczącego.

Pliki do pobrania

Protokół z I posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

rozmiar: 11.12 MB PDF pobierz

Protokół z II posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

rozmiar: 7.03 MB PDF pobierz

Protokół z III posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

rozmiar: 3.9 MB PDF pobierz

Protokół z IV posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

rozmiar: 9.68 MB PDF pobierz

Protokół z V posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

rozmiar: 2.65 MB PDF pobierz
Do góry