• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

 1. Szef Zespołu – Prezydent Miasta Białegostoku.
 2. Pierwszy Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku nadzorujący sprawy porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli.
 3. Drugi Zastępca Szefa Zespołu – Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 4. Trzeci Zastępca Szefa Zespołu - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
 5. Grupa monitorowania, prognoz i analiz.
 6. Grupa operacji i organizacji działań.
 7. Grupa zabezpieczenia logistycznego.
 8. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

W skład grupy monitorowania, prognoz i analiz wchodzi:

 1. Kierownik Grupy:
  1. Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku.
 2. Członkowie Grupy:
  1. Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku,
  3. Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  4. Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia, zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych,
  5. Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  6. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku nadzorujący sprawy zarządzania kryzysowego,
  7. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W skład grupy operacji i organizacji działań wchodzi:

 1. Kierownik Grupy:
  1. Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
 2. Członkowie Grupy:
  1. Naczelnik Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
  2. Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku,
  3. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
  4. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku.

W skład grupy zabezpieczenia logistycznego wchodzi:

 1. Kierownik Grupy:
  1. Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 2. Członkowie Grupy:
  1. Przedstawieciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Białymstoku,
  2. Dyrektor Zakładu Produkcji i Eksploatacji Wodociągi Białostockie Sp.z.o.o.,
  3. Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Miasto,
  4. Kierownik Działu Dystrybucji Gazu Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. Zakład w Białymstoku,
  5. Zastępca Dyrektora Kierownik Referatu Ewidencji Ludności Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  6. Skarbnik Miasta Białegostoku.

W skład grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej wchodzi:

 1. Kierownik Grupy:
  1. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 2. Członkowie Grupy:
  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  2. Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  3. Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  4. Dyrektor Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Zadania Zespołu:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie zarządzania kryzysowego;
 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 4. opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego.

Szczegółowy zakres działania Zespołu:

 1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz należy:
  •  zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyżurów przez członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  • prognozowanie zagrożeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków;
  • nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania;
  • prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców);
  • zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego i gminami sąsiednimi powiatu białostockiego;
  • monitorowanie zagrożeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom;
  • opracowanie bieżącej dokumentacji z działań;
  • prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności;
  • koordynacja współpracy ze środkami masowego przekazu;
  • przygotowywanie analiz o zagrożeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju sytuacji.
 2. Do zadań grupy operacji i organizacji działań należy:
  • koordynowanie działań służb i podmiotów ratowniczych o różnym podporządkowaniu;
  • organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych;
  • organizowanie sztabu akcji ratowniczej;
  • koordynowanie działań ochronno-porządkowych;
  • współdziałanie ze służbami, podmiotami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań;
  • koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych;
  • kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających 
   z prowadzonych działań;
  • współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej 
   z prowadzoną akcją ratowniczą.
 3. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego należy :
  • organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań;
  • planowanie, realizowanie nadzorowanie wydatków finansowych;
  • zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych;
  • szacowanie szkód i strat;
  • zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych;
  • organizowanie napraw sprzętu i wyposażenia;
  • przygotowanie warunków do pracy Zespołu;
  • przedstawienie możliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki
   niezbędne do prowadzenia działań,
  • prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej.
 4. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej należy :
  • koordynowanie działań medyczno – sanitarnych;
  • prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych;
  • koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym;
  • udzielanie pomocy socjalnej;
  • prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących;
  • współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej 
   z sytuacją kryzysową;
  • ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów;
  • koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • organizowanie systemu samopomocy społecznej.

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 1174 z 2017 r. zmieniające w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

rozmiar: 94.06 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 4346 z 2014 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

rozmiar: 547.87 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 740 z 2015 r. zmieniające w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

rozmiar: 86.57 KB PDF pobierz
Do góry