• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Tereny inwestycyjne na sprzedaż

Miasto Białystok oferuje do sprzedaży nieruchomości położone na terenach inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Uzbrojone tereny znajdują się w przemysłowej części miasta na osiedlu Dojlidy - obręb 21, w rejonie ulicy Jacka Kuronia. Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

W sumie, w okresie od grudnia 2016 r. do marca 2017 r., Miasto Białystok planuje wystawić na sprzedaż siedem nieruchomości:

  1. działka nr 788/18 o pow. 2,0282 ha, położona przy ul. J. Kuronia;
  2. działka nr 788/21 o pow. 1,5450 ha, położona w rejonie ulic: J. Kuronia i Św. Proroka Eliasza;
  3. działka nr 788/22 o pow. 1,4026 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
  4. działka nr 788/23 o pow. 1,3498 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
  5. działka nr 788/24 o pow. 1,3006 ha, położona w rejonie ulic F. Karpińskiego i Św. Proroka Eliasza;
  6. działka nr 767/39 o pow. 0,2479 ha, położona przy ul. J. Kuronia;
  7. działka nr 767/31 o pow. 0,0317 ha i 767/40 o pow. 1,4140 ha, położona w rejonie ulic: J. Kuronia i Myśliwskiej.

Ogłoszenia sprzedaży zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok: www.bip.bialystok.pl.

Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. W procesie kwalifikacji potencjalny nabywca zostaje poddany ocenie stopnia innowacyjności przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą. Warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności.

Oferent musi także złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości i regulaminem przetargu oraz wpłacić wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70 %, ocena innowacyjności - maksymalnie 30 %.

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorca, który nabędzie teren BPN-T nie ma obowiązku lecz w razie zainteresowania ma możliwość wystąpienia o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.ssse.com.pl.

Mapa z terenami inwestycyjnymi na sprzedaż

Do góry