• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Tereny inwestycyjne

Nieruchomości objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną

Logo BPNT, Wschodzący Białystok i SSSE

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obręb 21- Dojlidy, (ulice: Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca) oraz w rejonie lotniska Krywlany, obręb 22- Krywlany (przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego).

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

INFORMACJE O PRZETARGACH

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok oraz pełne informacje podlinkowane są pod odpowiednimi nieruchomościami poniżej:

Kolejne przetargi na nieruchomości zostały ogłoszone w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Ceny wywoławcze poniższych terenów inwestycyjnych zostały ogłoszone ze zniżkami: 30% i 45% z uwagi na fakt, iż przetargi zostały ogłoszone po raz kolejny.

  1. działka nr 788/18 o pow. 2,0282 ha, położona przy ul. J. Kuronia;
  2. działka nr 788/23 o pow. 1,3498 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
  3. działka nr 788/24 o pow. 1,3006 ha, położona w rejonie ulic F. Karpińskiego i Św. Proroka Eliasza;
  4. działka nr 771/36 o pow. 1,8085 ha, położona w rejonie ulic: J. Kuronia i Myśliwskiej;
  5. działka nr 788/22 o pow. 1,4026 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;

PROCEDURA ZAKUPU TERENU INWESTYCYJNEGO

Procedura zakupu działek o nr ewid.: 788/18, 788/23, 788/24, 771/36, 788/22, będzie miała formę przetargu pisemnego ograniczonego. Obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie do Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie ustalonym w ogłoszeniu:

  • zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą.
  • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz regulaminem pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
  • wpłacenie wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70%, ocena innowacyjności - maksymalnie 30%.

INFORMACJA DODATKOWA !

PODSTREFA BIAŁYSTOK SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W przypadku zainteresowania przedsiębiorcy uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie: www.ssse.com.pl.

Obiekty kubaturowe

 

 


Miasto Białystok ma w swojej ofercie inne lokalizacje, m.in. zabudowaną nieruchomość przy Al. Jana Pawła II 62. Zabytkowy budynek określany przez mieszkańców miasta jako „Domek Napoleona”. Obecnie pełni funkcję handlowo usługową, o pow. zabudowy 136,00 m2 i pow. użytkowej 270,18 m2.

Zgodnie z planem, teren na którym położona jest działka nr 1676/3, oznaczony symbolem 6U przeznaczony jest pod usługi kultury wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią. Zgodnie z ww. planem przedmiotowa działka stanowi samodzielną działkę budowlaną.

INFORMACJE O PRZETARGU

Drugi przetarg na nieruchomość został ogłoszony w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Od ustalonej ceny nieruchomości będzie udzielona 10% zniżka, z uwagi na fakt, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

Szczegółowe informacje pod linkiem.

Pliki do pobrania

ssse.jpg

rozmiar: 487.13 KB JPG pobierz
Do góry