• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Tereny inwestycyjne BPN-T/SSSE

Logo BPNT, Wschodzący Białystok i SSSE

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obręb 21- Dojlidy, (ulice: Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca) oraz w rejonie lotniska Krywlany, obręb 22- Krywlany (przy przedłużeniu ulicy Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego).

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

INFORMACJE O PRZETARGACH

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok oraz pełne informacje podlinkowane są pod odpowiednimi nieruchomościami poniżej.

Aktualnie ogłoszone są 3 przetargi (2 pisemne ograniczone- działki 788/22 i 771/36 oraz 1 ustny nieograniczony) na zbycie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie BPN-T:

  1. działka nr 788/22 o pow. 1,4026 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
  2. działka nr 771/36 o pow. 1,8085 ha, położona w rejonie ulic: J. Kuronia i Myśliwskiej;
  3. działka nr 767/38 o pow. 0,4210 ha, położona przy ul. F. Karpińskiego (nie objęta obszarem BPN-T/SSSE, nieruchomość położona jest w sąsiedztwie ww. terenów inwestycyjnych).

Ceny wywoławcze powyższych terenów inwestycyjnych zostały ogłoszone ze zniżkami: 15% i 30% z uwagi na fakt, iż przetargi zostały ogłoszone po raz kolejny.

Ogłoszony został pierwszy przetarg (ustny nieograniczony) na zbycie nieruchomości położonej w rejonie Lotniska Krywlany o pow. liczącej około 23 ha w skład, której wchodzi dziewięć działek o powierzchni od niespełna 1,3 do 3,3 ha: działki: nr 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 o łącznej pow. 23,0428 ha, położone w obrębie 22- Krywlany.

PROCEDURA ZAKUPU TERENU INWESTYCYJNEGO

Procedura zakupu działek o nr ewid.: 788/22, 771/36 będzie miała formę przetargu pisemnego ograniczonego. Obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie do Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie ustalonym w ogłoszeniu:

  • zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą.
  • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz regulaminem pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
  • wpłacenie wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70%, ocena innowacyjności - maksymalnie 30%.

Procedura zakupu działek o nr ewid.: 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 oraz działki 767/38 będzie miała formę przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dokumentów zawartych w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabywa ww. teren inwestycyjny.

INFORMACJA DODATKOWA

PODSTREFA BIAŁYSTOK SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Aktualnie ogłoszone przetargi są prowadzone wyłącznie i samodzielnie przez Miasto Białystok. Natomiast w przypadku zainteresowania przedsiębiorcy odnośnie uzyskania zezwolenia i prowadzenia działalności w strefie szczegółowe informacje dostępne są na stronie:www.ssse.com.pl.

Mapa terenów inwestycyjnych BPN-T

Pliki do pobrania

Mapa - tereny inwestycyjne BPN-T

rozmiar: 17.29 MB JPG pobierz
Do góry