• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

PODSTREFA BIAŁYSTOK
SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Zdjęcie lotnicze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Rys historyczny

Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została utworzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzeniem z dnia 20 października 2015 r. Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, rozszerzając m.in. Podstrefę Białystok o kolejne tereny inwestycyjne.

Tereny Podstrefy Białystok SSSE zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta w obrębie 21 - Dojlidy i 22 – Krywlany, rejon ulic: K. Ciołkowskiego, A. Mickiewicza, J. Kuronia, F. Karpińskiego, Myśliwskiej, Solnickiej, Św. Proroka Eliasza i Ks. St. Suchowolca.

Mapa Białegostoku z oznaczonymi 3 punktami SSSE

Podstrefa Białystok SSSE obejmuje tereny o łącznej powierzchni 94,2779 ha, w tym:

29,9129 ha – tereny Podstrefy Białystok (zagospodarowane),

64,3650 ha – nowe tereny inwestycyjne.

Kto może inwestować w strefie

Podmioty, które:

 • nabyły nieruchomość,
 • uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy ekonomicznej.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSSE i nabycia nieruchomości

Warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2041 tekst jednolity) oraz przyjęty przez Zarząd SSSE S.A. Regulamin przetargów i rokowań.

W myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

Katalog przedsięwzięć, którym nie zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy zostały ściśle określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 465 tekst jednolity).

Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie nie jest uzależnione od wielkości firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują większy poziom pomocy publicznej.

Ulgi i preferencje, mające zastosowanie w specjalnych strefach ekonomicznych

W ramach przysługujących przedsiębiorcom ulg i preferencji na terenie SSE należy wyróżnić:

 • ulgi w podatku dochodowym w przypadku kosztów nowej inwestycji,
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy,
 • inne możliwe zachęty – indywidualne ulgi w podatkach lokalnych.

Ulgi w podatku dochodowym z tytułu kosztów nowej inwestycji

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; dla przedsiębiorców średnich - 60%, dla małych - 70%.

Warunkiem skorzystania z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest:

 • utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia całej inwestycji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.

Ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Wielkość udzielonej pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (w przypadku Podlasia 50%, a dla przedsiębiorców małych i średnich odpowiednio - 70% i 60%) i 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujących koszty płacy brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez przedsiębiorcę. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub 3 lata dla małych i średnich.

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Ulgi w podatkach lokalnych

23 listopada 2015 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XIV/198/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uchwała określa przedmiot zwolnienia oraz warunki brzegowe, kwalifikujące podmioty do skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W myśl ww. uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości, powstałe w wyniku inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174), nowowybudowane budynki, budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowane na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zwolnienie, o którym wyżej mowa, dotyczy przedmiotów opodatkowania tam wskazanych, stanowiących inwestycję początkową, lub w związku z którymi utworzono nowe miejsca pracy, jeżeli:

 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 30.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców,
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 60.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców,
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 3.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 200 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w ww. punktach.

Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej przed rozpoczęciem inwestycji.

Treść uchwały dostępna jest w pod adresem: www.bip.bialystok.pl.

Inwestorzy w Podstrefie Białystok

W części zagospodarowanej Podstrefy Białystok zainwestowało dziesięciu inwestorów. Są to firmy z takich branż jak: produkcja wodnych i grzewczych systemów instalacyjnych, produkcja obudów z tworzyw sztucznych do narzędzi elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego, produkcja uchwytów do obrabiarek, a także z branży poligraficznej, metalowej, maszynowej oraz hartownia i odlewnia.

Łączna wartość deklarowanych inwestycji opiewa na kwotę 366 085 050 zł (wartość dotychczas zrealizowanych - 425 668 938 zł). Łączna liczba deklarowanych miejsc pracy wynosi 753, nowo utworzone 1021 (dane na dzień 30 września 2016 r).

Mapa obszaru Podstrefy Białystok

Mapa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Oferta rozszerzonej Podstrefy obejmuje następujące tereny inwestycyjne:

Tereny położone w obrębie 21 (Dojlidy) to tereny inwestycyjne Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, gdzie sprzedaż nieruchomości może nastąpić firmom prowadzącym działalność innowacyjną. Niezbędne jest uprzednio uzyskanie oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa - dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Zagospodarowanie terenów Podstrefy Białystok

Tereny przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

 • Uchwała Nr XXXIX/470/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego).
 • Uchwała Nr XXIX/295/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej).
 • Uchwała Nr LXII/696/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Ks. St. Suchowolca i J. Kuronia) – I etap.
 • Uchwała Nr LXIV/741/14 Rady Miasta Białystok z dnia 20 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Ks. St. Suchowolca i J. Kuronia) – II etap.
 • Uchwała Nr XLVIII/541/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Krywlan w Białymstoku (rejon ulic K. Ciołkowskiego i A. Mickiewicza).

Infrastruktura techniczna i drogowa

Tereny inwestycyjne położone w obrębie 21- Dojlidy uzbrojone zostały w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu realizowanego przez Miasto Białystok pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”. Oba projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Tereny inwestycyjne położone w obrębie 22- Krywlany obecnie nie posiadają bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej i drogowej.

W ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku planuje się budowę przedłużenia dwóch ulic: J. Kuronia na odcinku od ul. KD-5L do ul. A. Mickiewicza oraz ul. Wiewiórczej na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. A. Mickiewicza oraz dróg wewnątrz terenu inwestycyjnego wraz z kompleksową budową lub przebudową infrastruktury technicznej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę uzbrojenia: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg, sieć gazową, oświetlenie uliczne, kanalizację teletechniczną, sygnalizacje świetlne i linie NN,
 • budowę nawierzchni ulic,
 • budowę obustronnych chodników, dróg rowerowych, parkingów.

Planowany całkowity termin realizacji inwestycji – 2018 rok.

Akty prawne

 1. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (Dz. U. z 2015r., poz. 282).
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 465 tekst jednolity).
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1103 tekst jednolity).
 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1853).
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2041 tekst jednolity).
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia. (Dz. U. z 2009 r., Nr 112, poz. 932).
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2009 r., Nr 158, poz. 1251).
 8. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
 9. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
 10. USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 tekst jednolity).
 11. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53 poz. 312 z późn. zm. ).
 12. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
 13. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 tekst jednolity).
 14. UCHWAŁA Nr XIV/198/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r., poz. 3905 z dnia 2 grudnia 2015 r.).
Do góry