• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

PODSTREFA BIAŁYSTOK
SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Rys historyczny

Podstrefa Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została utworzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzeniem z dnia 20 października 2015 r. Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej, rozszerzając m.in. Podstrefę Białystok o kolejne tereny inwestycyjne.

Tereny Podstrefy Białystok SSSE zlokalizowane są w południowo-wschodniej części miasta w obrębie 21 - Dojlidy i 22 – Krywlany, rejon ulic: K. Ciołkowskiego, A. Mickiewicza, J. Kuronia, F. Karpińskiego, Myśliwskiej, Solnickiej, Św. Proroka Eliasza i Ks. St. Suchowolca.

Podstrefa Białystok SSSE obejmuje tereny o łącznej powierzchni 94,2779 ha.

Dzielnica Nauki i Przemysłu

Kto może inwestować w strefie

Podmioty, które:

 • nabyły nieruchomość,
 • uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy ekonomicznej.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSSE i nabycia nieruchomości

Warunki oraz sposób przeprowadzania przetargów i rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2041 tekst jednolity) oraz przyjęty przez Zarząd SSSE S.A. Regulamin przetargów i rokowań.

W myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o zezwolenie Zarządzający przeprowadza rokowania, w trakcie których ustala się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przedmiot działalności oraz minimalną wielkość nakładów inwestycyjnych i minimalną liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku tej inwestycji.

Katalog przedsięwzięć, którym nie zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy zostały ściśle określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 465 tekst jednolity).

Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie nie jest uzależnione od wielkości firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują większy poziom pomocy publicznej.

Ulgi i preferencje, mające zastosowanie w specjalnych strefach ekonomicznych

W ramach przysługujących przedsiębiorcom ulg i preferencji na terenie SSE należy wyróżnić:

 • ulgi w podatku dochodowym w przypadku kosztów nowej inwestycji,
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy,
 • inne możliwe zachęty – indywidualne ulgi w podatkach lokalnych.

Ulgi w podatku dochodowym z tytułu kosztów nowej inwestycji

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych; dla przedsiębiorców średnich - 60%, dla małych - 70%.

Warunkiem skorzystania z pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest:

 • utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia całej inwestycji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP.

Ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy

Wielkość udzielonej pomocy stanowi iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (w przypadku Podlasia 50%, a dla przedsiębiorców małych i średnich odpowiednio - 70% i 60%) i 2-letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujących koszty płacy brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ponoszonych przez przedsiębiorcę. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub 3 lata dla małych i średnich.

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Ulgi w podatkach lokalnych

23 listopada 2015 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XIV/198/15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uchwała określa przedmiot zwolnienia oraz warunki brzegowe, kwalifikujące podmioty do skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W myśl ww. uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości, powstałe w wyniku inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r., poz. 174), nowo wybudowane budynki, budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowane na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zwolnienie, o którym wyżej mowa, dotyczy przedmiotów opodatkowania tam wskazanych, stanowiących inwestycję początkową, lub w związku z którymi utworzono nowe miejsca pracy, jeżeli:

 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 30.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców,
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 60.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców,
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 3.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 200 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w ww. punktach.

Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej przed rozpoczęciem inwestycji.

Treść uchwały dostępna jest w pod adresem: www.bip.bialystok.pl.

Inwestorzy w Podstrefie Białystok

Podstrefie Białystok zainwestowali inwestorzy z takich branż jak: produkcja wodnych i grzewczych systemów instalacyjnych, produkcja obudów z tworzyw sztucznych do narzędzi elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego, produkcja uchwytów do obrabiarek, a także z branży poligraficznej, metalowej, maszynowej oraz hartownia i odlewnia.

Mapa obszaru Podstrefy Białystok

Tereny inwestycyjne:

 • 1,8085 ha (nr ew. działki 771/36, obr. 21),
 • 2,0282 ha (nr ew. działki 788/18, obr. 21),
 • 1,3006 ha (nr ew. działki 788/24, obr. 21),
 • 1,3498 ha (nr ew. działki 788/23, obr. 21),
 • 1,4026 ha (nr ew. działki 788/22, obr. 21),
 • 2,3257 ha (nr ew. działki 785/4, obr. 21),
 • 2,6937 ha (nr ew. działki 785/5, obr. 21),
 • 1,4052 ha (nr ew. działki 785/6, obr. 21),
 • 2,9174 ha (nr ew. działki 1/30, obr. 22),
 • 2,903 ha (nr ew. działki 1/31, obr. 22),
 • 2,9172 ha (nr ew. działki 1/32, obr. 22),
 • 2,9032 ha (nr ew. działki 1/33, obr. 22),
 • 2,9174 ha (nr ew. działki 1/30, obr. 22),
 • 3,1304 ha (nr ew. działki 1/34, obr. 22),
 • 2,5291 ha (nr ew. działki 1/35, obr. 22),
 • 2,6009 ha (nr ew. działki 1/36, obr. 22),
 • 3,3523 ha (nr ew. działki 1/37, obr. 22),
 • 2,5165 ha (nr ew. działki 1/38, obr. 22),
 • 2,5991 ha (nr ew. działki 1/39, obr. 22),
 • 2,6139 ha (nr ew. działki 1/40 obr. 22),
 • 2,614 ha (nr ew. działki 1/41, obr. 22),
 • 2,9628 ha (nr ew. działki 1/42, obr. 22),
 • 2,5304 ha (nr ew. działki 1/43, obr. 22),
 • 3,3268 ha (nr ew. działki 1/44, obr. 22),

Tereny położone w obrębie 21 (Dojlidy) to tereny inwestycyjne Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, gdzie sprzedaż nieruchomości może nastąpić wyłącznie firmom prowadzącym działalność innowacyjną. Niezbędne jest uprzednio uzyskanie oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa - dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Zagospodarowanie terenów Podstrefy Białystok

Tereny przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Infrastruktura techniczna i drogowa

Tereny inwestycyjne położone w obrębie 21- Dojlidy uzbrojone zostały w infrastrukturę techniczną i drogową w ramach projektów: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” oraz w ramach projektu realizowanego przez Miasto Białystok pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny”. Oba projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Tereny inwestycyjne położone w obrębie 22- Krywlany obecnie nie posiadają bezpośredniego dostępu do infrastruktury technicznej i drogowej.

W ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych na Krywlanach w Białymstoku będzie realizowane przedłużenie ulicy J. Kuronia na odcinku od ul. DK-5L do ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą techniczną. Prace drogowe mają być zakończone w listopadzie 2017r. Kolejne prace zakładają również budowę przedłużenia ul. Wiewiórczej na odcinku od ul. Ciołkowskiego do ul. A. Mickiewicza oraz dróg wewnątrz terenu inwestycyjnego wraz z kompleksową budową lub przebudową infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę uzbrojenia: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg, sieć gazową, oświetlenie uliczne, kanalizację teletechniczną, sygnalizacje świetlne i linie NN,
 • budowę nawierzchni ulic,
 • budowę obustronnych chodników, dróg rowerowych, parkingów.

Planowany całkowity termin realizacji inwestycji – 2018 rok.

Akty prawne

 1. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. (Dz. U. z 2015r., poz. 282).
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 465 tekst jednolity).
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z 2017 r., poz. 284 tekst jednolity).
 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1853).
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2041 tekst jednolity).
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia. (Dz. U. z 2009 r., Nr 112, poz. 932).
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (Dz. U. z 2009 r., Nr 158, poz. 1251).
 8. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
 9. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).
 10. USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 tekst jednolity).
 11. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53 poz. 312 z późn. zm. ).
 12. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
 13. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 tekst jednolity).
 14. UCHWAŁA Nr XIV/198/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r., poz. 3905 z dnia 2 grudnia 2015 r.).
Do góry