A A A Przełącz na wysoki kontrast
ul. Robotnicza


Lokalizacja


 • Powierzchnia
  0,0502 ha

 

 • Położenie nieruchomości
  Nieruchomość zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miasta Białystok - Osiedle Wygoda

 

 • Opis nieruchomości
  działka niezabudowana i niezagospodarowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta, z wyciętym w północno - wschodnim narożu fragmentem (działka 968/2) zabudowanym stacją trafo. Jednym z dłuższych boków graniczy z ulicą Grażyny Bacewicz, zaś jednym z krótszych z ulica Robotniczą. Przy zachodniej granicy nieruchomości znajdują się dwa słupy linii napowietrznej niskiego napięcia, zaś w jej części południowej słup sieci telefonicznej. Na nieruchomości zlokalizowane jest także ogrodzenie działki sąsiedniej nr 969, wybudowane z przekroczeniem granic


Charakterystyka terenu


 • Stan prawny - Własność Gminy Białystok
 • Nr. geodezyjny działki - 968/1, obręb 16 – Wygoda
 • Informacje dodatkowe - przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to obszar określony jako tereny zabudowane – do sukcesywnej modernizacji i uzupełnień. W decyzji Nr 208/2010 r. – A.IV.Pn./W-7331-210/09/10z 19.03.2010 r. zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem na ul. Bacewicz


 Obsługa komunikacyjna


 • Stan istniejący - dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Grażyny Bacewicz i ulicy Robotniczej


Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną


 • Działka ma dostęp do: energii elektrycznej, wodociągu, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej


Informacje dodatkowe


 • Termin przetargu
  14 września 2011 r. godz. 11 sala nr 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej w Białymstoku.
  - cena wywoławcza: 89 900,- zł (netto)
  - termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie 9 000,- zł do 6 września 2011 r.
  Ogłoszenie o warunkach przetargu opublikowane zostało na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl
 • Szczegółowe informacje
  Urząd Miejski w Białymstoku
  Departament Skarbu
  Izabella Jasłowska, pok. 707
  Tel 85 869 60 78

 

Ostatnia modyfikacja: 17.08.2011, 13:36
Dane kontaktowe

Departament Skarbu

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel. 85 869 60 72
fax 85 869 62 20
dsk@um.bialystok.pl